Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/83

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘᭒ 82B]
᭘᭒
ᬩ᭄ᬥᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄ᬤᬳᬶᬩ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬧᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬋᬓᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬓᬤᬾᬭᬶ᭞ᬢᬸᬃᬫᬯᬱ᭄ᬝᬵᬳᬶᬧᬓᬂᬭ
ᬭᬲ᭄᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬫ᭄ᬬᬵᬃᬱ᭞ᬓᬮᬶᬄᬮᬦ᭄ᬦᬶᬯᬬᬦᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬓᬸᬦ᭞ᬧᬥᬢᬺᬱ᭄ᬡᬓᬯᬶᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬓᬬᬸᬦᬾᬳᭂ
ᬩᬄᬲᬧᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸᬭᬸᬲᬲᬄ᭞ᬫᬢᭂᬮᬲᬦ᭄ᬧᬲᬗ᭄ᬓᬾᬢ᭟ᬦᬶᬓᬋᬓᬾᬓᬳᬾᬜ᭄ᬘᭂᬧᬂ᭞ᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬕᬮᬶᬄ᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄᬱ
ᬗᬬᬳᬾᬗᭂᬮᭀᬄ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬢᬸᬃ᭞ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬶᬮᬦ᭄ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳ᭄ᬯᬫᬭᬢᭂᬓ᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫ
[᭘᭓ 83A]
ᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬢᬸᬯᬦ᭄᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬯᬸᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬤᬶᬚᬕᭂᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬯᬗᬸᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬳᬸᬯ
ᬧᬢᬶᬄ᭞ᬲᬭᬳᬸᬯᬫᬫᬦ᭄ᬢᭂᬲᬂ᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬗᬯᬗᬸᬦ᭄ᬩᬗ᭄ᬲᬮ᭄‌ᬫ᭄ᬯᬂᬢᬢᬭᬶᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬯᬸᬮᬧᬜᬶᬬᬸᬯᬦ᭄᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬩᬵ
ᬗ᭄ᬲᬮ᭄ᬢᬢᬭᬶᬂᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬲᬲᬮᭀᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬶᬳᬶᬤᬩᬸᬤᬮ᭄᭟ᬢᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬭᬶᬂᬤᬫ᭄ᬧ᭞ᬭ
ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬸᬯᬄᬳᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬧᬥᬢᬳᬦᬶᬢᬶᬄᬓᬸᬤ᭞ᬲᭀᬧᬘᬭᬦᬾᬢᬦ᭄ᬓᬢᬸᬦ᭄᭞ᬧᬗᬯᬶᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬩᬮᬸᬮᬂᬫᬗᬧ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬶᬳᬶᬦᬶᬦ᭄᭞