Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/94

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭓ 93B]
᭙᭓
ᬓᬲᬂᬤᬹᬢᬤᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬵᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬸᬫᬋᬓ᭄ᬳᬓᭂᬦ᭄ᬫᬭᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬉᬣᬯᬶᬢᬮᬫᬸᬦ᭄ᬦᬶᬭ᭞ᬳᬫᬳᬶᬤᭀ᭞ᬧᬢᬓᬾᬦᬾᬯᭀᬂᬓᬧᬶᬃ᭞ᬫᬶᬯᬄᬬᬾᬦ᭄ᬓᬭᬾᬧᭀᬢᬦ᭄᭟ᬚᬶ
ᬕᬭᬳᬶᬮ᭄ᬳᬶᬓᬫᬭᬶᬂᬓᬫᬶ᭞ᬓᬂᬳᬩᬵᬓ᭄ᬢ᭞ᬫᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄‌ᬯᬤᬮ᭄ᬳᬶᬭ᭞ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬫᬭᬶᬂᬯᭀᬂᬳᬸᬘᬧ᭄ᬳᬸᬚᬭᬾ᭞ᬳᬢᬸᬢ᭄‌ᬯᬸᬯᬸᬲ᭄ᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬮᬵᬯᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬳᬢᬓᬾᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬬᬾ
ᬦ᭄ᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬧᬸᬦᬧ᭞ᬓᬂᬳᬩᬦᬺᬳᬶᬓᬸ᭞ᬤᬤᬶᬯᬶᬯᬶᬢᬦᬾᬓ᭄ᬭᭀᬆᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬲᬂᬤᬹᬢᬦᬶᬓᬂᬮᬶᬦᬸᬯᬶᬄ᭞ᬯᬶᬯᬶᬢᬦᬾᬪᬶᬱ᭄ᬫᬶᬮᬄ᭟ᬲᬫᬸᬢ᭄‌ᬫᭀᬚᬃᬧᬭᬦ᭄ᬳᬃᬢᬶ
ᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬓᬂᬪᬶᬱ᭄ᬫᬶᬮᬄ᭞ᬦᬵᬪᬶᬳᬦᭂᬕᭂᬲᬶᬦ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭞ᬢᬕᭂᬲᬾᬳᬫᬶᬫᬶᬢᬾ᭞.........᭞........᭞ᬫᬸᬭᬳᬶᬂᬥᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬗᬲᬶᬄᬳᬶᬗᬲᬾᬮᬓᬸ᭞ᬳᬶᬂᬯᭀᬂᬫᬸᬅᬦ᭄ᬳᬶ
[᭙᭔ 94A]
ᬗᬳᬾᬭᬢ᭄᭞........᭞........᭞ᬮᬵᬯᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬲᬸᬦᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬬ᭟ᬧᬸᬦᬧᬳᬭᬦᬾᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬮᬶᬫᬂᬧ᭄ᬮᬓᬵᬭ᭞ᬳᬶᬓᬓᬂᬧᬶᬦᬹᬃᬩᬵ᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬳ᭄ᬬᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬋᬓᬾ᭞ᬮᬵᬯ
ᬦ᭄ᬧᬗᬯᬲᬳᬶᬓᬸ᭞ᬓᬂᬓᬭᬾᬳᬶᬦ᭄ᬫᬶᬯᬄᬢᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬭᬰᬸᬮᬸᬮᬄ᭞ᬲᬫᬸᬢ᭄‌ᬲᬮᬫ᭄ᬳᬳᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸ᭞ᬰᬶᬭᬄᬳᬶᬓᬸᬓᬭᬶᬳᬶᬦᬦ᭄᭞ᬢᬦᬮ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬸᬳᬶᬗᬭᬦᬲᬶ
ᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄᬓᬧᬶᬤᭀᬦᬾᬳᬶᬓᬵ᭟ᬓᬬᬸᬳᬶᬓᬢᬸᬫᬜ᭄ᬘᭂᬩᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬾᬓᬶ᭞......᭞.........᭞.........᭞....ᬳᭂᬗ᭄ᬕᬾᬦᬾ᭞ᬳᬶᬗᬭᬦ᭄ᬓᬬᬸᬳᬶᬓᬸ᭞
ᬓᬬᬸᬢᬸᬩᬶᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬾᬓᬶ᭞ᬮᬦ᭄ᬓᬧᬶᬂᬢᬶᬕᬦᬾᬳᬶᬓ᭞......᭞.......᭞.......᭞ᬧᬶᬂᬲᬓᬯᬦ᭄ᬓᬾᬳᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬮᬵᬯᬦ᭄ᬧᬶᬍᬫᬦᬾᬳᬶᬓ᭟