Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/93

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭒ 92B]
᭙᭒
ᬦ᭄ᬥᬾᬦᬶᬂᬬ᭄ᬬᬂ᭟ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬾᬦᬵᬪᬶᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬓᬧᬮᬶᬄ᭞ᬲᬓᭂᬢᬶᬳᬶᬓᬵ᭞ᬮᬵᬯᬦ᭄ᬓᬮᬶᬄᬮ᭠ᬓ᭄ᬱ᭞ᬧ᭄ᬚᬂᬗᬶᬬᬸᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬋᬓᬾ᭞ᬲᬫᬸᬢ᭄ᬮᬶᬂᬦ᭄ᬬᬫᬵᬢᬸᬃ᭞ᬳᬢᬸᬢ᭄ᬧᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓᬦᬾᬓᬶ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬳ
ᬧᬦ᭄‌ᬦᬦᬲᬫ᭄ᬬ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬲᬭᬬᬢ᭄ᬋᬓᬾᬓᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬗ᭄ᬓᬦᬳᬸᬕ᭞ᬮᬦ᭄ᬫᬮᬶ᭠ᬳᬾ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬳᬢᬓᬾᬦ᭄ᬲᬾᬭᬾᬓᬶ᭞ᬧᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᭀᬓᬢᬳᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭟ᬓᬂᬓᬶᬦᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦᬵᬪᬶᬳᬸ
ᬢᬸᬲᬦ᭄ᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬲᬸᬫᬯᬸᬭ᭞ᬲᬂᬤᬸᬢᬤᬶᬳᬶᬓᬵ᭞ᬧᬶᬢᬸᬂᬮᬓ᭄ᬱᬦᭂᬫ᭄ᬓᬢᬳᬾ᭞ᬦᬵ᭠ᬪᬶᬳᬶᬓᬸᬳᬶᬗᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬦᬾᬳᬮᬄᬫᬳᬵᬰᬸᬘᬶ᭞ᬲᬫᬸᬢ᭄ᬮᬶᬗᬶᬭᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬩᬦᬺ
ᬰᬩ᭄ᬤᬢᬸᬯᬦ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬂᬓᬶᬢᬧ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬾᬦᬶᬭᬳᬶᬓᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬳᬸᬕ᭞ᬮᬶᬗᬶᬭᬲᬫᬸᬢ᭄ᬳᬢᬜᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬦᬵᬪᬶ
[᭙᭓ 93A]
ᬳᬧᬢᬲᬶᬭ᭞ᬚᬸᬫ᭄ᬦᭂᬂᬓᬭᬾᬳᬶᬦ᭄ᬋᬓᬾ᭞ᬲᬂᬤᬹᬢᬤᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬦᬪᬶᬳᬤᬫ᭄ᬓᬭᬾᬳᬶᬦ᭄ᬥᬤᬶ᭞ᬲᬫᬸᬢ᭄ᬮᬶᬗᬶᬭᬵᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬮᬄᬢᬳᬗᬧᬋᬓᬾᬓᬸ᭞ᬓᬓᬦ᭄ᬢᬾᬦᬾᬧᬭᬦᬪ᭄ᬬ
ᬲᭀᬯᬂᬲᭀᬯᬂ᭞ᬮᬄᬳᬸᬘᬧ᭄ᬦᬤᬾᬦ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬦᬪᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓᬵ᭟ᬏᬄᬢᬲᬫᬸᬢ᭄‌ᬋᬗᭂᬦ᭄ᬳᬸᬚᬃᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬳᬦ᭞ᬭᬸᬗᬸᬦᭂᬦ᭄‌ᬯᬸᬯᬸᬲ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬯᬵᬂ᭞ᬢᬕᭂᬲᭂᬦ᭄ᬳᬶᬓᬸᬫ
ᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬓᬧᬶᬤᬾᬳᬶᬂᬯᬶᬰ᭄ᬫᬳᬶᬓᬸ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦᬶᬭᬳᬶᬓᬶ᭞ᬭᭀᬯᬗᬾᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬸᬓ᭞ᬲᬤᬯᭂᬕᬾᬳᬶᬭᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬶᬂᬯᬶᬰ᭄ᬫᬦᬶᬭᬳᬶᬓᬵ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬲᬶᬭ᭞ᬳᬗᬲᬸᬗᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶ
ᬓᬶ᭞ᬦᬵᬪᬶᬳᬢᬸᬭᬓᭂᬦ᭄ᬳᬶᬓᭂᬦ᭄ᬳᬶᬓᬸᬤ᭄ᬭᬢ᭄᭞ᬲᬫᬸᬢ᭄ᬫᭀᬚᬃᬩᬦᬺᬯᬸᬯᬸᬲ᭄ᬳᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬬᬃᬢᬓᭂᬦ᭄᭞ᬳᬶᬂᬢᬸᬯᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬧᬸᬦᬧᬓᬭᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬢ᭄ᬓᬲᬬᬓ᭄ᬢᬶᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬗᬳᬦ᭄ᬤᬶ