Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/41

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭐ 40B]
᭔᭐
ᬓ᭄ᬬᬫᬢ᭄ᬢᬾᬓᬶ᭟ᬦᭀᬭᬯ᭄ᬭᬸᬄᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬓᬶᬦᬶᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬳᬩᬢᬾᬲᬫᬶ᭞ᬓᬂᬧᭂᬢᬂ᭠ᬧᬸᬮᬸᬄᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬲᬫᬕᬸᬫᬸᬬᬸᬳᬲᭂᬕᬓ᭄ᬲᭂᬕᬓ᭄᭞ᬳᬶᬓᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬫᬶ᭞ᬩᬮᬳᬩ᭄ᬲᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬬ
ᬫᬍᬲᬢ᭄ᬦᭀᬭᬦᬢᭂᬲᬶᬦ᭄᭟ᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬳᬲᬶᬸᬯᬗ᭄ᬲᬶᬢᬶᬂᬲᬳᬩᬢᬶᬭ᭞ᬳᬢᬗ᭄ᬓᬶᬲ᭄ᬳᬓᭂᬦ᭄ᬓᬸᬮᬫ᭄ᬩᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬬᬕᬦᬸᬮ᭄ᬬᬲᬋᬂᬳᬗᬫᬸᬓ᭞ᬫᬭᬳᬶᬂᬲᬶᬮᬦᬢ᭄ᬓᬧᬶᬃ᭞ᬳᬧ
ᬦ᭄ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬦᬶᬗᬮᬄ᭞ᬕᬫ᭄ᬩᬶᬭᬦ᭄ᬳᬫᬧᬕ᭄ᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬲᬫᬲᬳᬩᬢᬶᬭᬗᬫᬸᬓ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬋᬓᬾᬗᭂᬫ᭄ᬩᬸᬮᬶᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬲᬶᬓᭂᬧᬶᬭ᭞ᬓᬬᬸᬓᬢᬶᬫᬳᬦ᭄᭞ᬓᬂᬓᬯᬲᬳᬫᬢᬾᬦᬶᬦ᭄
᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬩᬮᬳᬩ᭄ᬲᬄ᭞ᬲᬯᬶᬚᬶᬦᭀᬭᬦᬓᬵᬭᬶ᭟ᬲᬫ᭄ᬬᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃᬲᬳᬩᬢᬶᬭᬲᬤᬬ᭞ᬳᬸᬫᬋᬓᬶᬦᬪᬶᬓᬂᬮᬶᬦᬸᬯᬶᬄ᭞ᬦᬪᬶᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬫᬭᬳᬾᬂᬲᬳᬩᬢᬶᬭ᭞ᬓᬬᬗᬧᬧᭀᬮ
[᭔᭑ 41A]
ᬳᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬫᬶ᭞ᬳᬫᬗᬸᬦ᭄ᬳᬬᬸᬦ᭄ᬥ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬶᬮᬦᬢ᭄ᬓᬧᬶᬃᬬᬢᬫᬵᬢᬸᬃᬲᬢᬩᬢᬶᬭᬲᬤᬥ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬩᬮᬳᬩ᭄ᬲᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬲᬤᬬᬧᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬢᭂᬮᬲ᭄᭞ᬲᬯᬶᬚᬶᬦᭀᬭᬕᭂ
ᬲᬂ᭞ᬤᬸᬢᬦᬾᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬢᬾᬓᬶ᭞ᬯᬸᬲᬸᬲᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬧᬦ᭄‌ᬯᬸᬲ᭄ᬰᬶᬃᬡ᭄ᬦᬰᬢ᭄ᬭᬸᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭟ᬬᬢᬫᬸᬦ᭄ᬥᬸᬃᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬤᬫᬭᬳᬾᬂᬭᬡ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬫᬭᬶᬂᬯᬶᬰ᭄ᬫ
ᬦᬶᬭ᭞ᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬢᬳᬶᬩᬸᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬯᬾᬄᬦᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌ᬲᭂᬓᬸᬮ᭄ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭟ᬤᬦ᭄ᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬳᬶᬩᬸᬦᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬏᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬤᬸᬄᬧᬗᬾᬭᬦ᭄ᬢᬦᬓ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬲᭂᬓᬸᬮ᭄ᬳᬸᬮᬫ᭄ᬫ
ᬗ᭄ᬓᬾᬯᬸᬲ᭄ᬳᬦᬦ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬦᬚᬾᬦᬦ᭄᭞ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬤᬬᬾᬓᬶ᭞ᬯᬯᬚᬶᬓ᭄ᬳᬶ᭠ᬓᬵ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬩᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭟ᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄‌ᬳᬃᬱᬫᬶᬮᬸᬳᬜᬕᬄ᭞ᬮᬕ᭄ᬬᬓᬲᭂᬮᬶᬂᬳᬢᬶ᭞