Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/40

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭙ 39B]
᭓᭙
ᬲᬶᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬤᬾᬦᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬤᭀᬱᬦᬾᬳᬶᬓᬵ᭞ᬳᬗᬓᬸᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬦᬵᬪᬶ᭟ᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬯᭀᬗᬩᬲᬄᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬫᬭᬶᬗᬩᬸᬚᬳᬮ᭄‌ᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬾᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬓᬲᬭᬹᬧ
ᬦᬾᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄ᭞ᬦᭀᬭᬯᬗ᭄ᬥᬾᬧᭂᬚᬄᬤᬾᬦᬾᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬤᭀᬱᬦᬾᬳᬶᬓᬵ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬫᬢᬾᬦᬶᬦ᭄᭟ᬲᬯᬸᬲᬾᬯᭀᬂᬳᬗ᭄ᬲᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬮᬶᬗ᭄ᬕᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬂ
ᬚᬸᬚᬸᬕᬶᬂᬯᬶᬰ᭄ᬫᬦᬶᬭ᭞ᬲᬶᬭᬓᬶᬓ᭄ᬭᬢᬘᬄᬳᬶᬓᬓᬵ᭞ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬯᭀᬗᬩᭂᬲᬶ᭞ᬳᬦᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄‌ᬓᬂᬮᬶᬦᬸᬯᬶᬄ᭟ᬳᬮᬾᬮᬾᬤᬂᬇᬚᬩᬓᬸᬢᬾᬂᬦᬧ᭄ᬬᬄ᭞ᬲᬋᬂᬲᬳᬩ
ᬢᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬢᭂᬩᬄᬧᬭᬦᬾᬓ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬧᬧᬕ᭄᭞ᬤᬾᬦᬾᬯᭀᬗᬩᭂᬲᬶᬢᬾᬓᬶ᭞ᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬸᬦᬶᬗᬳᬶᬂᬢᬶᬬᬲ᭄ᬦᬾᬓᬶ᭟ᬯᭀᬗᬩᭂᬲᬶᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬢᬲᬶᬭᬧᭂᬚᬄ᭞
[᭔᭐ 40A]
ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬭᬹᬧᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬢᭂᬓᬗᬗ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬭᬢᬸᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬩᭀᬜ᭄ᬘᬄ᭞ᬲᬫᬭᬭᬾᬲᬤᬬ᭞ᬢᭂᬓᬗᬓᬸᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬦᬪᬶ᭞ᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬮᬄᬓᭂᬫ᭄ᬩᬮᬤᬾᬦᬵᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭟ᬲᬶᬦᬸᬭᬸᬩᬸ
ᬢ᭄ᬥᬦᬶᬂᬯᭀᬗᬩᭂᬲᬶᬲᬤᬬ᭞ᬲᬫᬳᬮᭀᬓᭂᬦ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬏᬄᬢᬲᬶᬭᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄ᭞ᬦᭀᬭᬯᬗ᭄ᬥᬾᬓᭀᬲᬶᬭᬧᭂᬚᬄ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬲᭂᬜ᭄ᬚᬢᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄....᭞......ᬏᬤᬦ᭄᭞ᬳᬗᬓᬸᬤᬾ
ᬯᬾᬓᬾᬦᬪᬶ᭟ᬲᭂᬫᬸᬕᬸᬬᬸᬓᬶᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬳᬸᬫᭀᬚᬃ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬦᬶᬭᬓᭀᬧᬶᬃ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬦᬪᬶᬧᬦᬸᬢᬸᬳᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬫᬲᬢ᭄ᬬᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬶᬭᬲᬫᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬶᬦᬓ᭄ᬱ᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬶᬭ
ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭟ᬬᬾᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬃᬱᬮᬯᬦ᭄ᬲᬶᬭᬓᬸᬧᬃ᭞ᬦᭀᬭᬯᬗ᭄ᬥᬾᬓᭀᬫᬢᬶ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬬᬸᬓᬬᬶᬸᬢᬶᬫᬄ᭞ᬲᬶᬚᬶᬫᬗ᭄ᬲᬫᬕᭂᬲᬂ᭞ᬲᬶᬭᬓᬧᬶᬃᬮᬦᬢ᭄ᬢᬾᬓᬶ᭞ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬦᬶᬗᬵᬮᬄ᭞ᬕᬕᭂᬤᭂᬕᬶᬂ