Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/39

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭘ 38B]
᭓᭘
ᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓ᭞ᬧᬦᬸᬢᬸᬧ᭄ᬧ᭄ᬭᬦᬪᬶᬲᬫᬶ᭞ᬳ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬓᬂᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄‌ᬮᬶᬦᬸᬯᬶᬄ᭟ᬮᬫᬸᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬗᬗ᭄ᬓᭂᬦᬵᬗ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬶᬩᬧ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬩᬧᬤᬾᬭᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶ᭞ᬬᬢᬲᬩᬢ᭄ᬳᬶᬭ᭞ᬓᬂ
ᬧᭂᬢᬂᬧᬸᬮᬸᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬲᬤᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬓ᭄ᬳᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬳᬶᬗᬶᬤ᭄ᬭᬭᬦ᭄᭞ᬦᬪᬶᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬮᬶᬦᬸᬯᬶᬄ᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬓᬾᬲᬄᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄‌ᬫᬭᬶᬂᬢᬩᬸᬚᬳᬮ᭄᭞ᬓᬶᬦᬶᬭᬶᬗᬶᬦ᭄ᬲᬳᬩᬢᬶᬭᬳᬶᬓᬶ᭞ᬓᬂ
ᬧᭂᬢᬂᬧᬸᬮᬸᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬲᬫᬳᬲᬶᬓᭂᬧ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓ᭄᭞ᬢᬂᬲᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬭᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬳᬦᬩ᭄ᬤ᭞ᬏᬄᬢᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬓᬭᬶᬳᬾᬂᬭᬶᬓᬶ᭟ᬲᬬᬦ᭄‌ᬏᬫ᭄ᬩᬸᬄᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬦᬶᬭᬩᬸᬚᬳ
ᬮ᭄᭞ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬳᬗᬓᭀᬦ᭄ᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬳᬶᬂᬓᬯᬸᬮᬦᬶᬭ᭞ᬮᬄᬢᬏᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬗᭂᬦ᭞ᬭᭀᬗᬢᬸᬲ᭄ᬯᭀᬂᬳᬩᬲᬄᬢᬾᬓᬶ᭞ᬳᬓᭀᬦ᭄ᬫᬾᬭᬾᬜ᭞ᬲ᭄ᬭᬳᬮᬯᬦ᭄ᬲᬶᬓᭂᬧ᭄ᬦᬾᬓᬶ᭟ᬰᬶᬖ᭄ᬭᬄ
[᭓᭙ 39A]
ᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭄ᬳᬸᬢᬸᬲᬦᬾᬓᬶᬩᬸᬚᬳᬮ᭄᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬳᬶᬂᬳᬩᬲᬄ᭞ᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬫᭀᬚᬃ᭞ᬏᬄᬯᭀᬗᬩᬲᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬤᬦ᭄ᬘᬯᬶᬲ᭄᭞ᬲᬲᬶᬓᭂᬧᬶᬭ᭞ᬯᬶᬂᬧᭂᬢᬂ
ᬗᬢᬸᬲ᭄ᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭟ᬲᬶᬭᬓᬶᬦᬾᬦᬫᬋᬓᬶᬂᬲᬂᬯᬶᬓᬸᬏᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬯᭀᬂᬳᬩᬲᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬘᬯᬶᬲ᭄᭞ᬤᬤᬧ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬧᬦᬄ᭞ᬧᭂᬤᬂᬧᬭᬶᬲᬾᬘᬓ᭄ᬭ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬩᭂᬤᬶᬮ᭄‌ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬭᬶ᭞ᬢᬸ
ᬮᬸᬧ᭄ᬮᬦ᭄ᬲᬢᬶᬗ᭄ᬕᬃ᭞ᬓ᭄ᬭᬾᬮᬯᬦ᭄ᬢᬢᭀᬧᭀᬂᬯᭂᬲᬶ᭟ᬭᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬧᭂ᭠ᬤᬂᬢᬫ᭄ᬧᬶᬯᬸᬲ᭄ᬘᬯᬶᬲ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬲᬬᬕ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬩᬸᬩᬃ᭞ᬫᬋᬓᬶᬂᬳᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄
᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬫᬭᬶᬗᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬢᬾᬓᬶ᭟ᬓᬶᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬳᬲ᭄ᬭᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬾᬄᬢᬭᭀᬯᬂᬢᬸᬢᬸᬕᭂᬦ᭄ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬢᬾᬦᬦᬏᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬚᬢᬦᭀᬭᬧᭂᬚᬄ᭞