Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/23

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭒ 22B]
᭒᭒
ᬳ᭄ᬦᭂᬗᬓ᭄ᬦᬓᬂᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄ᭟ᬧᬦ᭄‌ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬳᬶᬂᬤᬾᬰᬲᬸᬧ᭄ᬬᬄᬢᬾᬓᬶ᭞ᬳᬗᬸᬮᬢᬶᬯᭀᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬳᬦᬓᬾᬭ᭞ᬬᬢᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬭᬓᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬫᭂᬓᬄᬯᭀᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬳᬦᬓᬶᬭ᭟ᬲᬵ
ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬳᬶᬗᬃᬱᬤᬾᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬧᬢᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬰᬶᬖ᭄ᬭᬄᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬮᬄᬲᬸᬲᬸᬦᭂᬦᭂᬦ᭄ᬧᬸᬢᬸᬫᬫᬶ᭞ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬶᬗᭀᬯᬾᬳᬦ᭄ᬳᬦᬸ......᭟᭜᭟ᬩᬵᬂ᭟ᬚᬩᬂᬩᬳᬶ᭞
ᬦᭀᬭᬳᬃᬱᬳᬦᬸᬲᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬏᬯᬄᬲᬂᬦᬵᬣᬳᬸᬫᬸᬮᬢ᭄᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬦᬕ᭄ᬩᬶᬮ᭄‌ᬯᭀᬂᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬯᭀᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬧᬲᬸᬲᬾᬦᬾᬓᬵ᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬯᭀᬂᬳᬓᬾᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞
ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬓᭀᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬦᬸᬲᭀᬦᬦ᭞ᬚᬩᬂᬩᬳᬶᬦᭀᬭᬳᬋᬧ᭄ᬳᬦᬸᬲᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸᬄ᭠ᬧᬗᬾᬭᬦ᭄ᬧᬸᬢᬸᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭟ᬧᬢᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬭᬳᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬲᬶᬭᬧᬸᬢᬸᬤᬶᬗ᭄ᬲᬸ᭠
[᭒᭓ 23A]
ᬦ᭄ᬪᬯ᭞ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬧᬢᬶᬧᬸᬢᬸᬫᬫᬶ᭞ᬫᬭᬶᬳ᭄ᬬᬂᬓᬂᬗᬫ᭄ᬭᬸᬩᬾᬂᬳᬮᬫ᭄᭞ᬤᬦ᭄‌ᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬳᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬸᬢᬸᬦᬾᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬫᬭᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬢᬸᬃᬲᬶᬦᬄ᭞ᬮᬚᬸᬫᬭᬶᬍᬡ᭄ᬥᬂᬢ᭄ᬭᬯᬶᬬᬄᬢᬾᬓᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ
ᬍᬡ᭄ᬥᬂᬧᬤᬓ᭄ᬫᬓ᭄ᬱᬂ᭟ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶ᭞ᬕᬸᬦᬸᬂᬳᬋᬧᬄᬫᬮᬶ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬫᬭᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬳᬶᬗᬭᬩ᭄᭞ᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬤᬾᬰᬳᭂᬫᬲ᭄ᬫᬮᬓᬾᬓᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬾᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬓᭀᬫᬮᬓᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭟ᬤᬦ᭄ᬫᬍᬩᬸ᭞ᬳᬶᬂᬓ
ᬓ᭄ᬩᬄᬢᬸᬮᬄᬢᬾᬓᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬳᬶᬂᬧᬶᬗ᭄ᬕᬶᬭᬶᬂᬓᬓ᭄ᬩᬄᬢᬸᬮᬄ᭞ᬢᬦᬲᬭᬶᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬾᬓᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬳᬲᭂᬫ᭄ᬩᬳ᭄ᬬᬂ᭟ᬳᬲᭂᬫ᭄ᬩᬳ᭄ᬬᬂᬫᬋᬧ᭄ᬓᬸᬮᭀᬦ᭄ᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬶ᭞ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬮᬦ᭄‌ᬦᬪᬶ
ᬭᬲᬸᬮ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭞ᬕᬸᬫᬾᬗ᭄ᬲᬶᬃᬳᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬳ᭄ᬬᬂᬫᬮᬶᬄ᭞ᬳᬗᬋᬧᬶᬂᬓᬶᬤᬸᬮ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭟ᬤᬦ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬮᬯᬦ᭄‌ᬦᬪᬶᬳᬮᬄᬍᬯᬶᬄ᭞ᬫᬮᬶᬄᬕᬸᬫᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃᬗᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬳᬋᬧ᭄ᬯᬾᬢᬦ᭄ᬳᬗᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬓ