Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/22

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭑ 21B]
᭒᭑
ᬮ᭄ᬬᬰᬶᬖ᭄ᬭᬄᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞........᭞ᬳᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬧᬸᬦᬂᬲᭂᬕᬄᬧᬸᬦᬶᬓ᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬲᬶᬦᬸᬂ᭞ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬤᬳᬃᬢᬾᬓᬶ᭞ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᭀᬭᬳᬃᬱᬳᬜᬕᬄ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫᬮᬶᬄ᭞
ᬫᬭᬳᬾᬂᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬲᬥᬬ᭟ᬮᬄᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬦᬮᬬᭀᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦᬦᬧᬸᬦᬂᬢᬩ᭄ᬮ᭞ᬢᬮ᭄ᬩᬳᭂᬫᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬗ᭄ᬭᬯᬶᬢ᭄᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬯᬸᬲ᭄ᬥᬤ᭄ᬬ᭟ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬤᬶ
ᬋᬤ᭄ᬮᬬᭀᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬰᬶᬖ᭄ᬭᬄᬮᬶᬗ᭄ᬕᬃᬫᬗ᭄ᬓᬾᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬲ......ᬢᬫᬤᭂᬫ᭄ᬢᬾᬓᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬲᬶᬭᬾᬂᬧᬓᬸᬩᬸᬭᬦ᭄᭟ᬤᬦ᭄ᬧᬶᬦᬤᭂᬫ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬤᬾᬦᬵᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬓᬸᬩᬸᬂ...
......᭞ᬳᬶᬂᬧ᭄ᬭᬡᬳᬾᬭᬓᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬇᬂᬚᬸᬩᬄᬭᬲᬸᬮᬸᬮᬄᬧᬸᬦᬶᬓ᭟ᬧᬦ᭄ᬳᬶᬭᬶᬓᬵ᭞ᬧ᭄ᬭᬡᬳᬾᬳᬫᬶᬦᬄᬢᬾᬓᬶ᭞ᬭᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬾᬧᬶᬦᬤᭂᬫ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭞ᬳᬶᬂᬫᬮᬶᬕᬾᬚ᭄ᬭᭀᬫᭂ᭠
[᭒᭒ 22A]
ᬓᬄᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬲᬫᬫᬸᬮᬶᬄᬲᭀᬯᬂᬲᭀᬯᬂ᭟ᬰ᭄ᬭᬷᬦᬮᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬓᬂᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬧᬸᬢᬸᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬶᬦᬗ᭄ᬓᬸᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬧᬦ᭄ᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬧ᭄ᬭᬶᬬᬢᬶᬦᬾᬦᬬ᭟ᬚᬩᬂᬩᬳᬶ᭞ᬯᬶ
ᬦᬾᬳᬦ᭄ᬲᬺᬕᬄᬦᭀᬭᬳᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵᬯᬫᬗ᭄ᬓᬾᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬧᬸᬢᬸᬫᬫᬶ᭞ᬢᬸᬳᬸᬲᬶᬭᬦᭀᬭᬳᬋᬧ᭟ᬤᬦ᭄ᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬳᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬸᬢᬸᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬗᬾᬤᬸᬮ᭄ᬯᬾᬢᬦ᭄‌ᬧᬭᬦᬾ
ᬳᬶᬓᬵ᭞ᬫᬮᬶᬄᬗᭂᬮᭀᬃᬮᬓᬸᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬕᬸᬫᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃᬓᬸᬮᭀᬦ᭄ᬧᬭᬦᬾᬳᬶᬓᬵ᭟ᬓᬾᬤᬸᬮ᭄ᬓᬸᬮᭀᬦ᭄᭞ᬯᬾᬢᬦ᭄‌ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄᭞ᬤᬸᬄᬫᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄᬧᬸᬢᬸ
ᬫᬫᬶ᭞ᬫᭀᬕᬤᬶᬦᬸᬮᬸᬭᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳᬕᭂᬲᬂ᭟ᬦᭀᬭᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦᬦ᭄ᬧᬸᬢᬸᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬮᭀᬃᬯᬾᬢᬦ᭄‌ᬓᬶᬤᬸᬮ᭄‌ᬓᬸᬮᭀᬦ᭄ᬧᬭᬦᬦ᭞ᬲ᭄ᬭᬗᬾᬗᬾᬢᬾᬦᬹᬢ᭄ᬮᬦ᭄ᬤᬤᬦ᭄ᬭᬾᬓᬶ᭞