Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/87

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘᭖ 86B]
᭘᭖᭟
ᬤ᭄ᬭ᭞ᬢᬹᬃᬜᬩᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬦᬸᬤᬸᬢ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬅᬓᬃᬱᬡ᭞ᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬘᬘᬶᬗᬓᬾᬗᬶᬭᬸᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭜᭟᭓᭕᭟ᬲᬂᬳᬬᬸᬯᬸᬲ᭄‌ᬫᭀ
ᬮᬶᬄᬲᭂᬮᬄ᭞ᬭᬾᬄᬲᬂᬢᬧᬜᭂᬍᬤᬾᬢ᭄ᬜᬸᬭᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬳᬾᬮᬄᬦᭂᬢᭂᬄᬧᬗ᭄ᬓᬸᬯᬦ᭄᭞ᬗᬳᬢ᭄ᬜᬫ᭄ᬧᬶᬗᬶᬦ᭄ᬢᬹᬃᬗᭂᬮᬸᬢ᭄᭞ᬗᬢᭂᬧ᭄ᬲᬸᬲᬸᬦᭂᬩᬄ᭠
ᬥᬥ᭞ᬫᬗᭂᬋᬲᬶᬦ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬩᬸᬮᬸᬓᭀᬲᭀᬤᬂ᭟᭜᭟᭓᭖᭟ᬧᬗ᭄ᬭᬸᬫ᭄ᬭᬸᬫᬾᬫᭂᬕᬢ᭄ᬫᭂᬕᬢ᭄᭞ᬜᭂᬍᬕ᭄ᬗᭀᬲᭀᬤ᭄ᬗᬶᬫ᭄ᬧᭂᬓ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬢᭂᬮᬶ᭠
ᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬜᬕᬶᬤᬶᬄᬗᬚ᭄ᬭᭀᬯᬂ᭞ᬗᬸᬯᬸᬕᬂᬳᬢᬶᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬂᬢᬧᬓᭀᬄᬦᬸᬮᬓ᭄᭞ᬓᬤᬸᬂᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬢᬗᬦᬾᬦᬢ
[᭘᭖ 87A]
ᬓᬶᬦ᭄ᬫᬥ᭄ᬬ᭟᭜᭟᭓᭗᭟ᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄᬲᬂᬳᬬᬸᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬢᬧᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬬᬦ᭄ᬭᬳᬢ᭄᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬫ᭄ᬧᬸᬄᬫᬚᬸᬚᬸᬓ᭄᭞
ᬭᬸᬫ᭄ᬧᬸᬄᬮᬾᬫ᭄ᬧᭀᬭᬂᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬫᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬦᬶᬦ᭄ᬚᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭜᭟᭓᭘᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬾᬤᬂ᭞ᬜᬧ᭄ᬲᬧᬶᬦ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᬄᬗᬭᬭᬶᬲ᭄᭞
ᬮᬸᬯᬶᬃᬲᬸᬓᬦᬶᬂᬲ᭄ᬧᬃᬱ᭞ᬲᬶᬦᬄᬫᬮᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬮᬸᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬜᬦ᭠ᬦ᭄ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬢᬸᬢᬸᬕᬂ᭞ᬧᬳᬶᬘᬳᬶᬦ᭄᭞ᬉᬧᬄᬫᬗᭂᬮᬾᬲᬂᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂ᭟᭜᭟᭓᭙᭟ᬤᬶ
ᬢᬸᬕ᭄ᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾᬭᬸᬯᬢ᭄᭞ᬯᬭᬲ᭄ᬤᬤᬶᬲᬢ᭄ᬬᬮᬓᬶ᭞ᬘᬸᬘᬸᬤ᭄ᬫ᭠ᬗᬬᬄᬲᬢᬢ᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬢᬍᬃᬫᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬭᬶᬦ᭄ᬲᬸᬓᬪ᭄ᬯᬸᬥᬬ᭞ᬢ