Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/88

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘᭗ 87B]
᭘᭗᭟
ᬦ᭄ᬧᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬚᬳᭂᬦ᭄ᬗᭂᬩᭂᬓᬶᬦ᭄ᬰᬭᬷᬭ᭟᭜᭟᭔᭐᭟ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬚᬤᬸᬫᬸᬦ᭄ᬓᭂᬢᬶᬲᬂ᭞ᬢᬶᬃᬣᬦ᭄ᬘᬘᬶᬗᬓᬾᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬳᬤᬗᬸᬮᬄᬲᬸᬓᬗᬭᬵᬕ᭞ᬮᬮᬶ᭠
ᬲ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬗᬸᬦ᭄ᬗᬸᬦ᭄᭞ᬤᭂᬫᬶᬢ᭄ᬳᬮᬓᭀᬚᬭᬦ᭄ᬜ᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬸᬧ᭄ᬓᬸᬧᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬸᬭᬸᬓᬶᬬᬧ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭟᭜᭟᭔᭑᭟ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬥᬥᬭᬷᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬭᬶᬂ
ᬜᬬᬢᬧᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬯᬶᬓᬦ᭄ᬗᬯᬾᬳᬮᬫᬮᬫ᭄᭞ᬲᬾᬩᭂᬢ᭄ᬫᬗᭂ᭠ᬲᬾᬳᬶᬦ᭄ᬲᭂᬫᬸ᭞ᬲᬤᬗᬫ᭄ᬧᬺᬂᬫᬫᬾᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂ᭞ᬫᬮᬶᬄᬓᭂᬜᬶᬃ᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬢᬲ
ᬓ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭟᭜᭟᭔᭒᭟ᬲᬶᬂᬲᭀᬮᬳᬂᬦᬸᬤᬸᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬜᬜᬧ᭄ᬮᬸᬯᬶᬃᬢᬚᬶᬮᬜ᭄ᬘᬶᬧ᭄᭞ᬲᬂᬢᬧᬯᬸᬲ᭄ᬓᭂᬦᬶᬧᬶᬬᬄ᭞ᬲᬓᬶᬢᬾᬭᬳᬢ᭄ᬫᬜᬸᬲᬸᬧ᭄᭞ᬫᭂᬥᬄ
[᭘᭘ 88A]
ᬓᬥᬲᬭᬶᬂᬭᬲ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬗᬮᬶᬮᬶᬃ᭞ᬳᬶᬦᬵᬕᬩᬲᬸᬓᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬳᬦ᭄᭟᭜᭟᭔᭓᭟ᬲᬂᬢᬧᬓᬵᬤᬶᬓᬧᬓ᭄ᬱ᭞ᬓᬉᬥᬸᬄᬦᬶᬸᬂᬜᬯᬸᬧ᭄ᬲᬂ
ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬬᬦᬶᬂᬧᭂᬓᭂᬓ᭄ᬤᬤᬶᬭᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄᭞ᬫᬯᭀᬃᬕᬶᬤᬶᬄᬫᬓᬯᬸᬓᬸᬤ᭄᭞ᬒᬁᬓᬵᬭᬦᬾᬩᬸᬗ᭄ᬓᬄᬩᬸᬬᬃ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬦᬤᬶ᭞ᬲ᭄ᬬᬸᬩᭂᬦ᭄ᬥᬓᭂᬢᬶᬲ᭄ᬫᬭ᭟᭜᭟
᭔᭔᭟ᬯᬸᬮᬸᬧᬸᬳᬸᬦᬾᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬓᬮᬜ᭄ᬘᬄᬩᬦ᭄ᬲ᭄ᬫᬭᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲ᭄ᬭᬩ᭄ᬩᬗᬸᬦ᭄ᬲᬭᬦ᭄ᬢᬩᬦ᭄᭞ᬫᬸᬦᬄᬚᬶᬢᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧ
ᬕᭂᬄᬓᬬᬸᬦᬾᬯᬸᬲ᭄‌ᬳᭀᬩᬄ᭞ᬤᬤᬶᬕᬜ᭄ᬚᬶᬄ᭞ᬩᬸᬯᬸᬂᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃᬧᬬᬸᬩᬚᬂ᭟᭜᭟᭔᭕᭟ᬲᬂᬳᬬᬸᬯ᭄ᬭᬸᬳᬶᬂᬪᬯ᭞ᬲᬾᬩᭂᬢ᭄ᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄᬩ