Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭙19B]
᭑᭘
ᬓ᭄ᬤᬶᬢᬫᬦ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬗᭂᬦᬄᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬓᬰᬶᬄᬤᬶᬢᬫᬦ᭄ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬗ᭄ᬮᬄᬩᬾᬤᬦ᭄ᬓᬸᬢᬸᬦ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬤᬸᬤᬸᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬇᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬩᬲ᭄ᬓᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬮᬘᬸᬃᬦᬶᬋᬗᭂᬮᬄᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄᭟ᬢᭀᬂ
ᬓᬕᬸᬕᬸᬗᬮᬶᬄᬲᭀᬫᬄ᭞ᬓᬮᬸᬤ᭄ᬫᬳᬦ᭄‌ᬲᭀᬫᬄᬘ᭄ᬯᬶᬮ᭄᭞ᬩᬲ᭄ᬫᬗᬯᬾᬳᬸᬘᬧ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬓᭂᬡᬄᬦᬶᬋᬚᬦᬶ᭞ᬫᬗᬧᬸᬲ᭄ᬳᬶᬦᬦᬓ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬦᬾᬳᬶᬤᬫᬂᬓ᭄ᬫᭂᬫᬗᬧᬸᬲ᭄᭞ᬓᬮᬶᬄᬦᬾ᭠
ᬬᬩᬳᬂᬲᬸᬭᬢ᭄᭞ᬳᬧᬂᬫᬳᬦ᭄ᬓᬶᬤᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬦᬾᬦᬾᬳᭂᬮᬸᬄ᭞ᬳᬧᬂᬩᬸᬯᬢᬗᭂᬧᬶᬱᬦ᭄᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬸᬩᭂᬳᬶᬤᬫᬳᬮᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦᬂᬚᬦᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬸᬱᬓ᭄ᬳᬶᬘᬮᬶᬦ
ᬬ᭞ᬓᬾᬢᭀᬓᭂᬡᬄᬦᬶᬋᬚᬦᬶ᭞ᬲᬵᬫᬶᬫᬫᬢᬸᬢᬂᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬚᬦᬶᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬧᬘᬂᬫᬗ᭄ᬭᬸᬱᬓ᭄᭞ᬲᬶᬲᬶᬦ᭄ᬩᬗᬯᬦᬾᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬢ᭄ᬬᬂᬤᬶᬢᬸ᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄ᬤᬶ᭠
[᭒᭐20A]
ᬧᬡ᭄ᬥᬦ᭄ᬱ᭄ᬓᬃ᭟ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄‌ᬦᬾᬗᬢᬸᬭᬂᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸ᭠ᬭᬯᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬢᬫᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬲᬶᬋᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬫᬜᬂᬓ᭄ᬭᬶᬫᬂᬳᭀᬓᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬘᬶ
ᬮᬶᬦᬬᬩ᭄ᬬᬂᬳᬶᬪᬸ᭞ᬚᭂᬕᬾᬕᬾᬢᭀᬂᬳᬤᭂᬧᬥ᭞ᬕᬯᭀᬓ᭄ᬳᬶᬤᬫᬂᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶ᭞ᬩᭀᬬᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬚᬢ᭄ᬫᬲᬸᬤᬺᬢᭀᬜᬦ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭟ᬳᬶᬤᬫᬂᬫᬵᬢᬹᬃᬫ᭄ᬫᬡᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫᭂᬧᭂᬲ᭄ᬢᬸᬃᬗ᭄ᬕᬢᬸᬭᬂ
ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬦᬭᬶᬫ᭞ᬓᬧᬯᭀᬲᬶᬦ᭄‌ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬋᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬭᬸᬫᭂᬲᭂᬧ᭄ᬭᬶᬂᬗᬢᬶ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬫᭂᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬥᬸᬄᬜᬳᬶᬘᬶᬮᬶᬦᬬ᭞ᬧᬤᬶᬗᭂᬳᬂᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶ᭞
ᬤᬶᬦᬶᬳᭂᬫ᭄ᬧᬸ᭞ᬳᬶᬘ᭄ᬦᬶᬂᬫ᭄ᬮᬄᬫᬗᬚᬓ᭄᭟ᬩᭂᬮᬶᬚᬦᬶᬧᬘᬂᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬓᬳᬸᬢᬸ᭠ᬲ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬬᬚᬶ᭞ᬓᭂᬳᬮᬲ᭄ᬫᬗᬮᬶᬄᬓᬶᬥᬂ᭞ᬳᬧᬂᬫᬳᬦ᭄ᬓᬶᬥᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬧᬩᬸᬯᬢ᭄ᬳᬶᬩᬧᬳᬚᬶ