Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/26

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭕ 25B]
᭒᭕
ᬚᬢᬶᬫᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭖᭞ᬓᬧᬵᬢᬹᬢᬦ᭄ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬵ᭞ᬫᬗᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬚᬦ᭄ᬫᬵᬲᬦᬾᬓᬵᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬾᬲᬵᬓ᭄ᬱᬵᬢ᭄ᬓᭂᬮᭀᬤ᭄ᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬭᬦᬾᬮᬮᬶᬫ᭞ᬫ
ᬗᬢᬹᬭᬂᬲᬦᬾᬧᬶᬲᬭᬢᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᭀᬮᬄᬭᬯᭀᬲ᭄ᬫᬸᬯᬄ᭞ᬦᬾᬲᬢᬢᬗᬮᬾᬤᬗᬶᬦ᭄᭟᭗᭞ᬲᬳᬵᬗᬯᬾᬳᬶᬦ᭄ᬢᬸᬮᬸᬗᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬓᬵᬧ᭄ᬢᬶᬓᬵ
ᬮᬧᬓᬾᬯᬸᬄᬮᬦ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬗᬃᬥ᭄ᬬᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬭᬳᬬᬸ᭞ᬧᬢᭂᬄᬲᬵᬢ᭄‌ᬗ᭄ᬭ᭄ᬥᬶᬬᬂᬭᬕ᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬢ᭄ᬯᬵᬭᬯᭀᬲ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬧᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬫᬵᬦᬹᬢ᭄ᬭᬶᬂᬲᬦᬾᬲᭀᬮᬳᬂ᭞
ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬬᬾᬦ᭄ᬫᬓᬡ᭄ᬝᬶ᭟᭘᭞ᬧᬭᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬩᬯᭂᬲᬂ᭞ᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭠ᬭᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬧ᭄ᬬᬭᬵᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬦᬾᬲᬵᬓ᭄ᬱᬵᬢ᭄ᬓᭂᬮᭀᬤ᭄ᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕᬵᬕᬺ

[᭒᭖ 26A]
ᬳᬲ᭄ᬢᬵ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬮᬦᬵᬗᬯᬍᬲ᭄ᬩᬦ᭄ᬳᬲᬶᬄᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬭᬶᬓᬵᬮᬳᬶᬧᬸᬦᬾᬳᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬧᬕᭂᬄᬗᭂᬫᬶᬢ᭄᭟᭙᭞ᬦᬸᬚᬸᬩᬗᭂᬢ᭄ᬓᬭᬾᬧᭀᬢᬦ᭄᭞ᬦᭀᬭᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄ᭠
ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬲᬫᬶᬫᬤᭂᬧᬶᬦ᭄᭞ᬓᬭᬯᬸᬳᬶᬂᬓᬸᬮᬯᬦ᭄ᬥᬸ᭞ᬭᬩᬶᬓᬮᬯᬦ᭄᭞ᬧᬶᬬᬦᬓ᭄᭞ᬅᬃᬣᬪ᭄ᬭᬡᬵᬭᬶᬓᬵᬮᬳᬫ᭄ᬧᬄᬢᬦ᭄ᬭᬸᬗᬸ᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬭᬯᬸᬄᬳᭀ
ᬮᬲ᭄᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄ᬫᬗᭂᬫᬶᬢ᭄᭟᭑᭐᭞ᬓᬵᬮᬓᬢᬶᬩᬾᬦ᭄ᬤᬸᬄᬓᬶᬢ᭠ᬲᬫᬶᬮᬶᬲᬶᬓ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬥᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬫᬾᬬᬦᬶᬦ᭄᭞ᬗᬯᬾᬳᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬲᬗᬸ᭞ᬦᬧᬶᬫ
ᬮᬶᬄᬬᬦ᭄ᬧᬺᬩᬾᬬᬵ᭞ᬧᬭᬧᬸᬢ᭄ᬭᬵᬫᬸᬧᬸᬢᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬳᬸᬭᬸᬓ᭄᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬜᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬗᬶᬘᬮᬂᬓᬾᬯᬸᬳᬾᬜᭂᬧᬸᬢ᭄᭟᭑᭑᭞ᬓᬵᬮᬢᭂᬧᬾᬦ᭄ᬧᬜᭂ