Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/27

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭖ 26B]
᭒᭖
ᬗ᭄ᬓᬮ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄᬓᬤᬶᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬦᬗ᭄ᬕᭂᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬲᬳᬗᬯᬾᬳᬶᬦ᭄ᬢᬢᬶᬗᬦ᭄᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄‌ᬧᬓᬾᬯᬸᬳᬾᬲᬫᬸᬲᬸᬭᬸᬤ᭄᭞ᬲ
ᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬢᬦ᭄ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬓᬵᬮᬪᬬᬦᬾᬫᬦᭂᬢᭂᬳᬶᬦ᭄᭟᭑᭒᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬓᬸᬮᬯᬃᬕ᭞ᬫᬓᬲᬫᬶᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬤᬳᬢ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬧ᭄ᬓᬲᭀᬃᬲᬳᬵᬦᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬲ
ᬢᬢᬵᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬚᬗ᭄ᬓᬬᬦ᭄‌ᬭᬯᭀᬲᬾᬳᬮᬸᬲ᭄ᬢᬸᬃᬜᬸᬜᬸᬃ᭞ᬫᬫᬹᬚᬶᬲᭀᬮᬳᬾᬫᭂᬮᬄ᭞ᬫᬶᬳᬮᬂᬚᬤ᭄ᬫᬵᬦᬾᬭᬹᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄᭟᭑᭓᭞ᬅᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᭀᬮᬳᬾᬮᬮᬶ᭠
ᬫ᭞ᬧᬭᬓᬡ᭄ᬝᬶᬫᬍᬲ᭄ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬣᬳᬲᬶᬄ᭞ᬭᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬢᬢᬭᬸᬗᬸ᭞ᬦᬸᬚᬸᬮᬾᬧ᭄ᬬᬵᬫᬮᬶᬄᬳᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬗᬭᬵᬓ᭄ᬱᬵᬢᬍᬃᬢᬦ᭄ᬮᬮᬶᬫᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬓᬸᬮᬯᬃᬕ᭄ᬕᬮ

[᭒᭗ 27A]
ᬦ᭄ᬧᬤᬺᬯ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬓᬵᬮᬮᬾᬗᬵᬢ᭄ᬯᬭᬳᬚᬶᬦ᭄᭟᭑᭔᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬵᬦᬾᬯᭀᬮᬲ᭄᭞ᬫᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄‌ᬓᬵᬮᬧᬓᬾᬯᬸᬄᬦᭂᬢᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬳᬵᬮᬪᬵᬬ
ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬚᬕᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬲᬫᬮᬶᬳᬵᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬢᬢᬫᬜᬸᬂᬚᬸᬂ᭞ᬚᬵᬢᬶᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦᭂᬓᬾᬂᬫᬦᬄ᭞ᬭᬶᬂᬓᬸᬮᬯᬃᬕᬦᬾᬲᬫᬶ᭟᭑᭕᭞ᬲᬂᬕᬺᬳᬱ᭄ᬝᬵᬫ
ᬫᬶᬳᬭ᭞ᬧᬭᬓᬡ᭄ᬝᬶᬦᬾᬲᬵᬓ᭄ᬱᬵᬢ᭄ᬓᭂᬮᭀᬤ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬮᬮᬶᬫᬘᬭᬦᬾᬓᬲᬸᬩ᭄᭞ᬦᬾᬧᬕᭂᬄᬓᬵᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬚᬮᬭᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬪᬶᬦᬵᬧᬭᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞
ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬭᬦᬾᬮᬮᬶᬫ᭞ᬗᬯᬍᬲᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭟᭑᭖᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬭᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬚᬵᬢᬶᬚᬵᬢᬶᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬾᬓᭂᬮᭀᬤ᭄ᬓᬓᭂᬫᬶᬢ᭄᭞ᬓᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄ᬢᬸᬃᬓ