Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/16

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭕ 15B]
᭑᭕
ᬦᬶᬓ᭄᭞ᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬶᬲᬤ᭄ᬬᬩᬶᬲ᭞ᬕᬸᬭᬸᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬶᬮᬶᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬲᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬗᬸᬘᬧᬂ᭞ᬦᬗᬶᬂᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬧᬤᬶᬗᭂᬬᬂ
ᬳᬧᬂᬫᭂᬮᬄ᭟᭐᭟ᬚᬢᬶᬭᬶᬂᬕᬶᬭᬶᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬤᬾᬯᬳᬤᬳᬲᬶᬄᬫᬜᬶᬗᬓ᭄ᬧᬸᬲ᭄ᬧᬦᬾᬫᭂᬓᬃ᭞ᬲᬫᬶᬤᬾᬯ
ᬦᬾᬓᬳᬬᬸᬦ᭄ᬳᬬᬸᬦ᭄᭞ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬤᬭᬶᬦᬾᬢᬦ᭄ᬮᬳᬤ᭞ᬧᬤᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬕᬶᬭᬶᬓᬸᬲᬸᬫ᭟᭐᭟ᬍᬫᬄᬮᭂᬫᭂᬂᬢ᭄ᬯ
ᬭᬳᭂᬮᬤ᭄᭞ᬮᬦᬂᬯᬤᭀᬦ᭄ᬧᬤᬳᬲᬶᬄ᭞ᬫᬜᬶᬗᬓ᭄ᬧᬸᬲ᭄ᬧᬦᬾᬫᭂᬓᬃ᭞ᬓᬭᬦᭂᬇᬤᬲᬫᬶᬭᬬᬸᬄ᭞ᬫᬭ
[᭑᭖ 16A]
ᬭᬶᬂᬕᬶᬭᬶᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬗᬭᬲ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬢᭀᬂᬮᬮᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭟᭐᭟ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬳᬦᬓ᭄ᬗᬚᬶᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬕᬶᬭᬶᬓᬸᬲᬸᬫᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄ
᭞ᬲᬫᬶᬲᬶᬫ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬫᬭᬶᬂᬭᬕᭂ᭞ᬲᬶᬤᬕᬶᬗᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬦᬾᬳᬬᬸ᭞ᬲᬫᬶᬢᬦ᭄ᬤᬸᬃᬫᬭᬶᬂᬭᬕᭂ᭞ᬭᬶᬗ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬂᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬫ
ᬘᬶᬢ᭟᭐᭟ᬇᬕᬸᬦᬢᬫᬫᬦᬸᬦᬲᬂ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬤᬸᬓᬸᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬮᬶᬄ᭞ᬦᬸᬦᬲᬂᬲᭂᬓᬭᬾᬓᬢᬄ᭞ᬲᬯᬃᬦᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬶ
ᬢᬸ᭞ᬇᬤᬸᬓᬸᬄᬳᬮᭀᬦ᭄ᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬢᬸᬭᬸᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬳᬲ᭄ᬬᬭᬸᬧᬫᬓᭂᬚᬂ᭞ᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄᬓᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬦᬸᬲ᭞ᬯᬶᬘᬓ᭄ᬲᬦ