Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/17

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭖ 16B]
᭑᭖
ᬯᭂᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬚᬶ᭞ᬫᬲᬢᬦ᭄ᬤᬾᬯᬦᬾᬳᬸᬘ᭞ᬕᬶᬭᬶᬓᬸᬲᬸᬫᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬩᬢᬸᬢᬦᬄᬗᬚᬶᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬫᬲᬶᬄ
ᬤᬾᬯᬦᬾᬳᬶᬭᬶᬓ᭟᭐᭟ᬕᬶᬭᬶᬓᬸᬲᬸᬫᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬂᬭᬶᬂᬩᬸᬯᬦᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬲᬓᬢᬄᬲᭂᬓᬃᬳᬶᬭᬶᬓ᭞ᬚᬢᬶ
ᬦᬾᬳᬲᬶᬬᬢᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬦᬗᬶᬂᬯᬃᬦᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᭂᬦᬂ᭞ᬳᬧᬂᬲᬫᬶ᭞ᬕᬸᬭᬸᬦᬸᬢᬸᬭᬂᬧᬲᬚ᭟᭐᭟ᬩᬸᬗᬧᭂᬢᬓ᭄ᬫᬭᬶᬂᬧᬸᬃᬯ᭄ᬯ᭞
ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬚᬶᬗ᭄ᬕᬕᬳᬦᬾᬬᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬲᭂᬓᬃᬩᬂᬭᬶᬂᬤᬓ᭄ᬲᬶᬦ᭞ᬦᭂᬭᬶᬢᬓ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬦᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬲ᭄ᬘᬶᬫᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬚᭂᬦᬃ᭞ᬧᬸ
[᭑᭗ 17A]
ᬲ᭄ᬲᬯᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬧᬸᬧᬸᬮ᭄ᬭᬶᬂᬯᬬᬩ᭄ᬬ᭟᭐᭟ᬩᬸᬗᬳᬶᬋᬂᬭᬶᬂᬳᬸᬢᬭ᭞ᬳᬳᬶᬭᬳᬦᬶᬳᬩᬶᬭᬸᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬫᬜ᭄ᬘᬯᬃᬦ᭄ᬦ
ᬦᬾᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬢᬦ᭄ᬤᬸᬃᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬤᬤᬶᬫᭂᬓᬃ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧᬢᬸᬢᬾᬳᬗ᭄ᬕᭀ
ᬦ᭄ᬧᬶᬤᭂᬧᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬭᬸᬗᬶᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬦᬶᬢᬶᬧ᭄ᬭᬬ᭞ᬲᬶᬬᬫᬶᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬧᭂᬮᬸᬄᬳᬶᬂᬭᬶᬭᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬜᭂᬫᬸᬜ᭄ᬘᬸᬓᬶᬦ᭄ᬳᬤ᭄ᬜᬦ᭞
ᬕᭂᬤᭀᬗᬶᬦ᭄ᬲᬩ᭄ᬤᬭᬳᬬᬸ᭞ᬳᬶᬮᬶᬲ᭄ᬓᭂᬦᬧᬦ᭄ᬲᭂᬫᬶᬢ᭞ᬲᭂᬓᬃᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬲᬫᬶᬭᬶᬂᬦᬾᬢ᭄ᬭᬬᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭟᭐᭟ᬮᬫᬸᬦᬸ