Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/13

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭒ 12B]
᭑᭒
ᬭᬭᬶᬰᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬗᬢᭀᬦᬂᬫᬦᬸᬲ᭞ᬭᬭᬾᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭞ᬓᬤᬶᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬫᬚᬬ᭟᭐᭟ᬇᬤᬸᬓᬸᬄᬭ
ᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬲᬗ᭄ᬓᬤᬶᬤᬾᬯᬶᬘᬶᬮᬶ᭞ᬳᬸᬮᬶᬳᬶᬮᬸᬩᬳᬦ᭄ᬫᬬᬲ᭞ᬢᭀᬂᬳᬤᬫᬦᬸᬲᬯᭂᬭᬸᬄ᭞
ᬤᬤᬶᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬦᬯᬂ᭞ᬦᬾᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᬶᬘᬳᬶᬤᬾᬯᬓᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬇᬕᬸᬦᬢᬫᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬢᬸᬃᬜ
ᬦᬾᬳᬮᬸᬲ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬤᬸᬓᬸᬄᬲᬶᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬶᬦᬫ᭄ᬧᬸᬭᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬸᬃ᭞ᬫᬦᬸᬢᬸᬭᬂᬓᬦᭂᬭᬓᬦ᭄᭞
[᭑᭓ 13A]
ᬳᬸᬮᬶᬂᬘᭂᬦᬶᬓ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬮᬲ᭄᭟᭐᭟ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬫᬾᬫᬾᬩᬧ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬩᬸᬭᭀᬦᬾᬗᭀᬮᬲᬶ
ᬦ᭄᭞ᬓᭂᬤᬶᬲᬾᬧᬤᬫᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬯᬶᬥ᭄ᬥᬶᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬲᬸᬩᬓᭂᬮᬶᬄᬫᬶᬤᭂᬃᬫᬶᬤᭂᬃᬫᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬦᬗᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬭᬾᬗᬳᭀᬃᬢ᭄ᬢ᭞ᬩᬸᬭᭀᬦᬾᬧᬤᬗᭀ
ᬭᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᭀᬓ᭄ᬢᬄ᭞ᬳᬶᬩᬧᬫᬲᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬧᬤᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬧᬤᬾᬯᬢᬦ᭄᭞