Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭑ 11B]
᭑᭑
ᬦᬾᬕᬲᬭᬶ᭞ᬲᬸᬤᬫᬮᬳᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬾᬓ᭄ᬯᬸᬮᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬓ᭄ᬮ᭄ᬭᬶᬗ᭄ᬲᬶᬂᬫᭂᬦᬸᬄᬲᬸᬲᬸᬦ᭄᭞ᬧᭂᬮᬾᬃᬲᭂᬤᬗᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬲᬸᬗ᭄ᬲᬂ᭞
ᬓᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬢ᭄ᬭᬗᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬲᬭᬶᬓᭀᬦ᭄ᬢ᭟᭐᭟ᬳᬦ᭄ᬤᬸᬮ᭄ᬭᬶᬚᬲᬧᬶᬓᬢᬂ᭞ᬓᬫᭀᬦᬶᬂᬮᬦ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ
ᬓᭀᬦᬶᬂ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬢ᭄ᬚᭂᬧᬸᬦ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬫᬢᬭᬫ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬮᬓᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬮᬸᬤ᭄ᬜᬸᬄ᭞ᬓᬮᬶᬓᬲᬸᬩᬸᬗ᭄ᬓᬓ᭄ᬲᬫ᭄ᬲ
ᬫ᭞ᬢᬼᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬲᬸᬗᬾᬗᬾᬫᬚᬚᬃᬚᬚᬃ᭟᭐᭟ᬓᬜᬾᬭᬶᬲᭀᬩᬶᬢᬭᬢ᭄ᬦ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᭂᬮ᭄ᬫᬲᬦ᭄ᬤᬶᬂᬕᭂᬫᬶᬢᬶᬃ᭞
[᭑᭒ 12A]
ᬢᬸᬦ᭄ᬚᬸᬗ᭄ᬭᬸᬗᬶᬄᬧᬕᭂᬤᬗᬦ᭄᭞ᬚᬯᬸᬫ᭄ᬚᬯᬸᬫ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬚᬸᬂᬯᬸᬯᬸᬃ᭞ᬲᬸᬮᬢ᭄ᬭᬶᬮᬦ᭄ᬲᭀᬓᬓᬘᬶᬦ᭞ᬳᬶᬓᭂᬧ᭄ᬕᬫ᭄ᬩᬶᬃ᭞ᬓᬤᬶᬩᬶ
ᬦ᭄ᬢᬂᬓᬢᭀᬦ᭄ᬗᬫ᭄ᬩ᭄ᬬᬃ᭟᭐᭟ᬇᬕᬸᬦᬢᬫᬗᬚᭀᬭᭀᬯᬂ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬩᬮᬾᬫᬸᬤᭂᬃᬫᬦᬶᬓ᭄᭞ᬇᬤᬸᬓᬸᬄᬤᬶᬢᬸ
ᬫᬧᬬᬲᬦ᭄᭞ᬫᬩᬸᬲᬦᬳᬩ᭄ᬭᬫᬸᬭᬸᬩ᭄᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬭᬶᬂᬩᬶᬲᬦᬓᬯᭀᬢ᭄᭞ᬚᬢᬶᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬧ
ᬦᬓ᭄ᬳᬸᬢᬫ᭟᭐᭟ᬳᬶᬕᬸᬦᬢᬫᬗᬋᬧᬂ᭞ᬫᬗᬸᬦ᭄ᬢᬶᬮ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬓᬕ᭄ᬬᬢ᭄ᬫᬜᬶᬗᬓ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶ