Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/11

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐ 10B]
᭑᭐
ᬗ᭄ᬤᬶᬂᬓᬫ᭄ᬧᬶᬤ᭄ᬳᬾᬮᬸᬲ᭄᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬮᬗᬲ᭄ᬫᬾᬧᬶᬭᬦ᭄ᬤ᭞ᬳᬶᬓᬸᬢ᭄ᬓᭂᬜᬶᬃ᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬤᬸᬮᭀᬦ᭄ᬓᬓᭂᬧᬶᬭᬦ᭄᭟᭐᭟ᬧᬗᬤᭂᬕ᭄ᬜᬦᬾ
ᬫᬤᭂᬓᭂᬦᬦ᭄᭞ᬓᬸᬦ᭄ᬘᬶᬭᬾᬫᬓᬤᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬗᭂᬫᭂᬮ᭄ᬩᬩᬾᬭᭀᬓᬦ᭄᭞ᬧᬚᬮᬦᬾᬗᬦ᭄ᬢᬳᬦ᭄ᬢᬸ᭞ᬢᭂ
ᬓᭂᬤ᭄ᬳᬶᬬᬳᬤᬶᬕᬸᬦᬸᬂᬲᭂᬓᬃ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬲᬃᬲᭂᬓᬭᬾᬫᬚᬚ᭟᭐᭟ᬳᬶᬫᭂᬭᬓ᭄ᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬕᬾᬃ᭞ᬫᬘᭂᬓᬸᬃᬲᬩᬤ
ᬦᬾᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬤᬾᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬕᬸᬦᬯᬫ᭞ᬩᭂᬘᬶᬓᬂᬫᬘᬶᬗᬓ᭄ᬢᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬓᬭᭀᬦ᭄ᬭᬫ᭄ᬬ᭞ᬧᬸᬲ᭄ᬧᬲᬫᬶ᭞ᬫᬧᬸ
[᭑᭑ 11A]
ᬧᬸᬮ᭄ᬲᬦᬾᬳᬶᬭᬶᬓ᭟᭐᭟ᬢᬸᬦ᭄ᬚᬸᬂᬩᬂᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬭᬶᬂᬢᭀᬬ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬂᬤᬤᬸᬩᬶᬢᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬧᬸᬘᬸᬓ᭄ᬩᬂᬮᬦ᭄ᬯᬭᬶᬧᭂᬢᬓ᭄᭞
ᬧᬸᬘᬸᬓ᭄ᬲᬸᬲᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂᬩᬶᬭᬸ᭞ᬕᭂᬫ᭄ᬧᬵᬮ᭄ᬫᬲᬲ᭄ᬳᬸᬮᬶᬗᭂᬫ᭄ᬩ᭄ᬬᬃ᭞ᬧᬘᬄᬕᭂᬫ᭄ᬩᬶᬃ᭞ᬲᬭᭀᬦᬶᬫᭂᬦᬸᬄᬮᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬲᬢ᭄᭟᭐᭟
ᬲᭀᬓᬲ᭄ᬢᬶᬮᬦᬲᭀᬓᬦᬢᬃᬲ᭄ᬬᬸᬮᬦ᭄ᬢᬗ᭄ᬕᬸᬮᬶᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬂᬲᬦᬾᬯᬸᬗᬸᬮᬦ᭄ᬢᬶᬕᬭᭀᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬲᬦᬢᬗᬸᬮᬶᬗᭂ
ᬢᬸᬃ᭞ᬲᬶᬃᬕᬸᬮᭀᬘᭂᬫ᭄ᬧᬓᬚᭂᬦᬃ᭞ᬕᬤᬸᬂᬓᬲ᭄ᬢᬸᬯᬶ᭞ᬫᬮᬶᬮᬶᬢ᭄ᬧᬦ᭄ᬫᬚᬚᬃ᭟᭐᭟ᬲᬸᬫᬦᬲᬦᭂᬦᭂᬂᬫᭂᬓᬃ᭞ᬲᬦᬶᬕᬭ