Kaca:Bali-lontar-gaguritan-desa-adat-300ppi.pdf/9

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘ 8B]

ᬲᬋᬂᬫᬓᬾᬄᬫᬲᬶᬓ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬫᬮᬶᬄᬓᬢᬸᬃ᭞ᬕᭂᬦᬄᬧᬘᬂᬓᬵᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬦᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬫᬜ᭄ᬚᬳᬂᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬓᬓᬬᬸᬦᬶᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬕᭂᬦᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬩᬮᬾᬩᬜ᭄ᬚᬃᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦ᭄ᬜ᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬢᬸᬃ᭞ᬕᬕᬸᬡᬦ᭄ᬩᬜ᭄ᬚᬃᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬧᬶᬦᬓᬧᬲᬶᬓ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ
ᬲᬕᬶᬮᬶᬓ᭄᭞ᬤᬲᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬜᬸᬚᬸᬃᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄ᬧᬲᬶᬓ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬤᬲᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬶᬤᬦᬾᬧᬤᬫᬧᬸᬧᬸᬮ᭄᭞ᬧᬘᬂᬗᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬲᬃᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬧᬦᭂᬲ᭄ᬢᬶᬲ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬋᬂᬫᬭᬶᬂᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭟ᬩᬜ᭄ᬚᬃᬳᬶᬓᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬮᬶᬓᬶᬦ᭄‌ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬕᬸᬂ
ᬓᬢᬄ᭞ᬦᬾᬳᬕᭂᬂᬓᬧᬶᬮᬶᬄᬫᬮᬶᬄ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬓᬸᬤᬂᬓᬸᬤᬂᬢᬾᬫ᭄ᬧᬾᬓᬦ᭄᭟ᬢᬾᬫ᭄ᬧᬾᬓ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬫᬜᬶᬳ᭄ᬦᬬᬂᬳᬾᬮᬄᬗᬢᬸᬃ᭞ᬭᬶᬓᬮᬗᬸᬮᬢ᭄ᬬ᭞ᬗᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂᬲᬳᬸᬭᬄᬳᬭᬶᬄ᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓᬢᬸᬃ᭞ᬭᬯᬸᬳᬂᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬫᬩᬜ᭄ᬚᬃ᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭ
ᬚᬸᬭᬸ᭞ᬓᭂᬮᬶᬳᬦ᭄ᬩᬜ᭄ᬚᬃᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬫᬗᬾᬦ᭄ᬢᭂᬭᬂ᭞ᬧᬭᬓ᭄ᬭᬫᬫᬩᬜ᭄ᬚᬃᬲᬫᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬢᬶᬦᬸᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬥᬃᬫ᭄ᬫᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓ᭄ᬭᬫ᭟ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᬍᬃᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬦᬾᬮᬸᬳᬸᬂ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬜᬭᬶᬓᬦ᭄᭞ᬚᬸᬭᬸᬲᬸᬭᬵᬢᬾᬲᬸᬚᬢᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄ
[᭙ 9A]
ᬗ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬓᬲᬶᬦᭀᬫᬜ᭄ᬚᬸᬭᬸᬳᬭᬄ᭟ᬬᬦᬶᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬓᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬩᬜ᭄ᬚᬃᬇᬓᬸ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓᬧᬲᬳᬂ᭞ᬓᬤᬤᭀᬲᬂᬢᬾᬫ᭄ᬧᬾᬓ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬸ᭞ᬓ᭄ᬮᬶᬳᬦ᭄ᬢᬾᬫ᭄ᬧᬾᬓ᭄‌ᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄ᬜ᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬸ᭞ᬓ᭄ᬮᬶᬳᬦ᭄ᬢᬾᬫ᭄ᬧᬾᬓᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬓᬧᬶᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬧᬜᬭᬶᬓᬦᬾᬓᬲᭂ
ᬮᬶᬃ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬗᬭᬳᬶᬦ᭄ᬧᬭᬓ᭄ᬭᬫ᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬸ᭞ᬧᬭᬓᬮᬶᬳᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬓᬧᬶᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬧᬜᬭᬶᬓᬦᬾᬓᬲᭂᬮᬶᬃ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬧᭀᬮᬶᬄᬤᬤᭀᬲ᭄‌ᬓ᭄ᬮᬶᬳᬦ᭄᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬸ᭞ᬓᬲᬶᬦᭀᬫᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬓᬢᬸᬃ᭞ᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬧᬶᬮᬶᬳᬂ᭞ᬓᬾ
ᬫᬯᭀᬦ᭄ᬓᬢᬸᬃᬫᬕᬶᬮᬶᬃ᭞ᬲᬸᬯᬾᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬩᬸᬮᬦ᭄ᬲᬮᬶᬂᬕᬶᬮᬶᬭᬂ᭟ᬲᬸᬯᬾᬦ᭄ᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬮᬶᬳᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬫᬦᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬢᬸᬭᬦ᭄ᬜ᭞ᬫᬵᬦᬸᬢ᭄ᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩᬾᬲᬫᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬮᬶᬄᬓᬳᬸᬯᬸᬲᬂᬓ᭄ᬭᬫ᭟ᬫᬮᬶᬄᬓᬢᬸᬃ᭞ᬯᬢᭂᬲ᭄ᬓᭂᬮᬶᬳᬦᬾᬦᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬗᬗ᭄ᬕᬾ
ᬦ᭄‌ᬳᬶᬮᬗᬦ᭄ᬯᬃᬱ᭟ᬲᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬶᬦᬄᬚᬕᬗᬬᬄ᭟ᬭᬶᬂᬫᬫᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬸ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬧᬭᬋᬫᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬸ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬗᬬᬄᬗᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟