Kaca:Bali-lontar-gaguritan-desa-adat-300ppi.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙ 9B]

᭟ᬲ᭄ᬯᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬜᬦᬾᬳᬶᬓ᭄ᬭᬫᬩᬜ᭄ᬚᬃᬭᬶᬂᬧᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄᭞ᬫᬧᬶᬢᬸᬮᬸᬂᬲᬂᬫᬗᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬓᬮᬫᬗᬸᬧᬘᬵᬭ᭞ᬗᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂᬧᬜ᭄ᬘᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓ᭄ᬭᬫᬧᬤᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬬᬕ᭞ᬫᬗᬭᭀᬫ᭄ᬩᭀᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭟ᬭᬶᬂᬤᬾᬯᬧᬶᬢ᭄ᬭᬋᬱᬶᬫᬵᬦᬸᬱᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬫᬶᬯᬄᬪᬸᬢᬬᬚ᭄ᬜᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫ
ᬕᬶᬮᬶᬃᬭᬶᬂᬓᬲᬶᬦᭀᬫᬦ᭄᭞ᬚᬕᬫᬗᬢᬸᬭᬂᬳᬬᬄ᭞ᬫᬮᬶᬄᬗᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂᬳᬘᬶ᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓᬲᬗ᭄ᬕ᭄ᬭ᭞ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬳᬸᬭᬓᬾᬫᬕᬶᬮᬶᬃ᭟ᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬜ᭄ᬚᬕᬓᬳᬢᬸᬭᬂ᭞ᬢᬍᬃᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬳᬘᬶ᭞ᬮᬶᬓᬵᬮᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬢᭀᬬᬦ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬓ᭄ᬭᬫᬫᬤᬺᬯᬾᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ
ᬭᬶᬂᬫᬩᬺᬱᬶᬄᬩᬺᬱᬶᬄ᭞ᬧᬢᬸᬢᬂᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬦᬩᬜ᭄ᬚᬭᬾᬫᬫᬃᬕᬶ᭟ᬭᬶᬢᬢ᭄ᬓᬵᬮᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬮᬬᬸᬲᭂᬓᬭᬦ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬧᬢᬸᬢ᭄ᬢᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬳᬸᬧᬓᬵᬭᬦ᭄ᬜ᭞ᬲᬦᬾᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬧ᭄ᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥᬤᬶᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬓᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩᬂ᭞
ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬫᬬᬰᬓᬾᬃᬣᬶ᭟ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬫᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬧᬘᬂᬮᬸᬗᬓᬲᬾᬢ᭄ᬭ᭞ᬗᬶᬮᬶᬤᬂᬲᬂᬲᬦᬾᬫᬢᬶ᭞ᬳᬸᬢᬯᬶᬚᬕᬓᬳᬩᬾᬦᬂ᭞ᬓ᭄ᬭᬫᬩᬜ᭄ᬚᬃᬦᬸᬮᬸᬂᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄᭞ᬲᬳᬸᬭᬄᬳᬭᬶᬄᬭᬶᬂᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬢᬸᬃᬫᬗᬢᭂᬳᬂ᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬤᬕᬶᬮᬶᬤ᭄᭟
[᭑᭐ 10A]
ᬢᬍᬃᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬫᬦᬾᬓᭂᬦᬶᬪᬬ᭞ᬳᬸᬢᬯᬶᬓᬢᬶᬩᬾᬦ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬧᬢᬸᬢᬂᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬲᬮᬸᬂᬮᬸᬂᬲᬪᬬᬵᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬲᬵᬦ᭄ᬢᬸᬓᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬕᬶᬮᬶᬓ᭄᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬲᬋᬂᬓ᭄ᬭᬫᬫᬓᬲᬫᬶ᭟ᬫᬮᬶᬄᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬦᬾᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬤᬕᬶᬂ
ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬶᬕ᭄᭞ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬧᬲ᭄ᬯᬭᬭᬶᬂᬲᬶᬫ᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬚᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬫᬶᬲᬶᬤᬰᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭞ᬗᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂᬧᬦᭂᬲ᭄ᬢᬶᬲ᭄᭟ᬗᬦᬶᬦᬶᬦ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬱᬲᬦᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬫᬩᬜ᭄ᬚᬃ᭞ᬲᬋᬂᬲᬋᬂᬫᬶᬓᬬᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬤᬮᬂᬭᬶᬂᬧᬭᬸᬫᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦᬓᬤ
ᬲᬃᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄᭞ᬫᬗᬸᬮᬢᬶᬫᬗ᭄ᬤᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬭᬶᬂᬧᬩ᭄ᬮᬶᬕ᭄ᬩᬕ᭄᭞ᬗᬮᬧ᭄ᬓᬲᭀᬭᬾᬓᬸᬓᬸᬳᬶᬦ᭄᭟ᬭᬶᬂᬚᬕᬫᬶᬮᬶᬄᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬸᬓ᭄ᬭᬫᬩᬜ᭄ᬚᬃ᭞ᬢᬍᬃᬓ᭄ᬭᬫᬓᬳᬶᬘᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬕᬮᬳᬾᬧᬢᬸᬢ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬬᬂ᭞ᬫᬫᬶᬮᬶᬄᬲᬦᬾᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬓᬮᬶᬄᬗᬶᬭᬶᬂᬬᬦ᭄ᬓ
ᬧᬶᬮᬶᬄ᭞ᬲᬋᬂᬫᬗᬬᬄ᭞ᬫᬓᬾᬃᬣᬶᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟ᬲᬦᬾᬢᬍᬃᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬘᬂᬓᬳᬗ᭄ᬕ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬺᬯᬾᬦ᭄ᬩᬜ᭄ᬚᬃᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬶᬮᬶᬄ᭞ᬓᬮᬶᬄᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬸᬮᬸᬂᬰ᭄ᬭᬡ᭞ᬭᬶᬓᬮᬧᬘᬂᬫᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬓ᭄ᬭᬵ᭞ᬳᬯᭀᬦ᭄ᬫᬳᬢᬸᬃᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬫᬗ᭄ᬕᬮ᭞ᬓ