Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candrakirana-300ppi.pdf/58

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭗ 57B]
᭕᭗
ᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬯᬃᬕ᭄ᬕᬲᬸᬫᬶᬭᬢ᭄᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬓᬮᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬲ᭄ᬥᬶᬄᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄᭟ᬲᬲᬵᬫ᭄ᬩᬵᬢᬾᬦᬸᬤᬸᬢ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬣᬵ᭞ᬢᬦ᭄‌‌ᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬗᬵᬗᭂᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬘᬶᬗᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬓᬮᬭᬦ᭄᭞ᬦᭀ
ᬭᬫᬹᬓ᭄ᬢᬶᬢᬦᬢᬸᬭᬸ᭞ᬓᬾᬦᬓ᭄ᬱᬦ᭄ᬓᬵᬬᬸᬦᬾᬚᬸᬫᬄ᭞ᬗᬚᬓ᭄ᬭᬩᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬾᬮᬶᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟ᬲᬸᬩᬬᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬦᬾᬲᬸᬩ᭞ᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬩᬋᬂᬳᬮᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬩᭂᬮᬶᬢ᭄ᬯᬭᬢ᭄ᬓᬵ᭞
ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬂᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄᭞ᬩᭂᬮᬶᬗᬸᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦ᭄ᬭᬓᬵ᭞ᬲᬳᬶᬲ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᭂᬧᬱᬄ᭟ᬓᬤᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬚᬢᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬵ᭞ᬩᭂᬮᬶᬮᬶᬜᭀᬓ᭄‌‌ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬫᬸᬜᬶ᭞ᬩᭂᬮᬶᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬧᬘᬂᬢ᭄ᬓᬵ
᭞ᬧᬬᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬾᬦᬾᬩᬸᬤᬸᬄ᭞ᬱᬓᬶᬢ᭄ᬱᬳᬶᬫᬓᭂᬡᬳᬦ᭄᭞ᬳᬸᬬᬂᬧᬮᬶᬂ᭞ᬲᬶᬂᬚᬮᬦ᭄ᬚᬮᬦ᭄ᬫᬕᭂᬦᬄ᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᭂᬗᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬤᬾᬯᬵ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬦᬧᬶᬲᬶᬲᬶᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬾ

[᭕᭘ 58A]
᭕᭘
ᬯᬵ᭞ᬦᬾᬭᬶᬂᬓᬸᬡᬚᬦᬶᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬧᬶᬢᬭᬦᬾᬓᬤᭀᬄᬤᭀᬳᭂᬦ᭄᭞ᬫᬦᬸᬫᬤᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬚᭂᬗᬳᬾᬫᬮᬶᬫ᭄ᬩᬄ᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬵᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄‌‌ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳ᭞ᬤᬾᬯᬷᬩᬾᬓᭀᬕᬡ᭄ᬥᬰᬭᬷ᭞ᬭᬶᬂᬢ
ᬧᬦᬾᬓᬯᭀᬢ᭄‌‌ᬫ᭄ᬧᬕᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬯᬶᬮᬶᬲ᭄ᬫᬵᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬱᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᭂᬧᬥ᭞ᬲᭀᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬓᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬩᬾᬢᬾᬮ᭄ᬢᬶᬗᬮ᭄᭟ᬤᬶᬢᬸᬳᬶᬤᬫᭂᬧᬯᬲᬦ᭄᭞ᬗᭂᬦᬄᬭᬤᬾ
ᬦ᭄ᬤᬾᬯᬷᬲ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬫᭂᬗᬗᭂᬦ᭄ᬭᬓᬦᬾᬤᬾᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬢᭂᬤᬸᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬯᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌‌ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬵ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᭂᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬫᬶᬄᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬚᭂᬕᬾᬕ᭄ᬱᬬᬂᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳ᭄ᬬᬂ
ᬭᬢᬶᬄ᭞ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬓᭂᬮᬭᬦ᭄᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬓᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬧᬯᬭᬄ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬯᬷ᭞ᬫᬵᬢᬹᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬓᬳᬫ᭄ᬧᭂᬳᬂ᭞ᬭᬯᬶᬂᬳᬶᬭᬶᬗᬦᬾ