Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candrakirana-300ppi.pdf/59

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭘ 58B]
᭕᭘
ᬲᬵᬫᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬫᬭᬶᬂᬚᬮᬦ᭄᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬸᬘᬓᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬳᬶᬭᬓᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬵᬚᭂᬗᬂ᭞ᬱᬋᬂᬲᬵᬫᬶ᭞ᬯᬯᬸᬫᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬳᬶᬢᬸᬗᬦ᭄᭟ᬓᬳᬶᬘᬾᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬮᬧᬲ᭄ᬮᬭ᭞ᬓᬾᬦᬓ᭄‌‌ᬓᬬᬸ
ᬦᬾᬧᬺᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᬲᬸᬓᬦᬾᬢᬦᬸᬮᬸᬱ᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬩᭂᬮᬶᬪᬕᬸᬲ᭄᭞ᬫᬕᬢᬺᬕᬢᬺᬭᬶᬂᬢᬶᬗᬮ᭄᭞ᬳᬓ᭄ᬤᬧ᭄ᬲ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬫᬺᬢ᭄ᬣᬯᬶᬲ᭄ᬬᬢ᭄ᬯᬭᬩᭂᬮᬲ᭄᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬧᬶᬢᬸᬂᬤᬶᬡ᭞ᬳᬶ
ᬤᬭᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢᬹᬃᬓᬳᬶᬘᬾᬦ᭄‌‌ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬯᬭᬄ᭞ᬯᬶᬚᬬᬓᬸᬲᬸᬫᬢᬸᬫᬸᬢ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬩᬸᬭᬦ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬫᬵᬮ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬵᬫᬶ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬢᬸᬢᬸᬭᬾᬓᬫᭀᬓ᭄ᬱᬦ᭄᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᭂ
ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬤᬾᬯᬷᬩᬾᬓᭀᬕᬦ᭄ᬤᬰᬭᬷ᭞ᬳᬟᬸᬄᬤᬾᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬾᬯ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬢᭂᬤᬸᬦ᭄᭞ᬓᭂᬫᭂᬳᬸᬂᬲᬶᬤᬶᬕᬕᭂᬮᬂ᭞ᬳᬧᬂᬜᬶᬮᬶᬩ᭄᭞ᬭᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬳᬶᬭᬶᬓ᭞ᬲ᭄ᬥᬶᬄᬫ

[᭕᭙ 59A]
᭕᭙
ᬗᬺᬋᬄᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬫᬳᬶᬭᬶᬗᬦ᭄‌‌ᬢ᭄ᬯᬳᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬗᭂᬮᬶᬲᬂ᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬫᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄ᬮᬵᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬦᭀᬭᬢᬸᬭᬸᬮᬦ᭄ᬳᬦᬥᬄ᭞ᬲᬳᬶᬲ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬫᭂᬗᬚᬧ᭄ᬳᬚᬧ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭟ᬚᬦᬶ
ᬜᬫᬃᬢ᭄ᬓᬓᭂᬫ᭞ᬳᬧᬂᬢ᭄ᬯᬭᬳᬦᬓ᭄ᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᭂᬗᬢᭂᬳᬂᬤᬾᬯ᭞ᬫᬗ᭄ᬮᬮᬯᬂᬤᬤᬶᬕᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬳᬶᬕᬮᬸᬄᬫᬵᬢᬹᬃᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬂᬢᬧᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄ
ᬓᬸᬫᬫ᭄ᬩᬂ᭟᭜᭟ᬫᭂᬗᬫ᭄ᬩᬋᬮᬫ᭄ᬧᬳᬾᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬷ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬂᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬓᬢᭂᬄᬩᬦ᭄ᬢᬵᬧᬦᬾᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬢᭂᬧᬶᬦ᭄ᬕᬕᭂᬮᬂ᭟ᬧᬫᬶᬢ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄‌‌ᬤᬾᬯᬷᬩᬾᬓᭀᬕ
ᬡ᭄ᬥᬰᬭᬷ᭞ᬩᬸᬤᬮ᭄ᬫᭂᬗᬫ᭄ᬩᬵᬭ᭞ᬫᬗᬸᬂᬲᬶᬓᬕᬸᬦᬸᬂᬯᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬦᬾᬮᬮᬶᬫᭂᬫᬭᬭᬲᬦ᭄᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬕᬮᬸᬄᬯᬃᬕ᭄ᬕᬲ᭄ᬫᬭᬵ᭞ᬯᬶᬚᬶᬮ᭄ᬯᬘᬦᬦᬾᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬚᬮ