Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candrakirana-300ppi.pdf/13

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭒ 12B]
᭑᭒
ᬓᭂᬤᬤ᭄ᬯᬓᭂᬳᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬢᬸᬭᬂᬩᬧᬗᬢᬸᬭᬂ᭞ᬧᬶᬤᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄᭞ᬳᬧᬂᬭᬯᬸᬄ᭞ᬳᬶᬪᬕᬸᬲ᭄ᬫᬳᬶᬜᬸᬯᬂ᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬳᬾᬕᬃᬦᬶᬗᭂᬳᬂ
᭞ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬱ᭄ᬭᬷᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬾᬓᬲᬶᬤᬦ᭄ᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫᬵᬮᬶᬄ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬓᬧᬸᬭᬶ᭞ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮᬦᬾᬩᬸᬤᬮ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬶᬂᬓᬧᬸᬭ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄ
ᬢᬦ᭄ᬱᬄᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬲᬂᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬶᬂᬓᬧᭂᬲᬗ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᭀᬭᬾᬫᭂᬤᬩ᭄ᬤᬩᬦ᭄᭞ᬳᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬳᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬧᬗᬬᬳᬾᬲᬲᭂᬮᬶᬭᬦ᭄᭞ᬳᬓᬾᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬢᬂ
ᬤᬭᬶ᭞ᬲᬵᬫᬶᬯᬯᬸᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬓᭂᬮᬶᬄ᭞ᬢᬹᬃᬭᬸᬧᬦᬾᬮᬸᬳᬸᬂᬮᬸᬳᬸᬂ᭞ᬩᬶᬓᬲᬾᬫᭂᬗᬯᬾᬫᬾᬡ᭄ᬥᬻ᭞ᬳᬲᬶᬂᬲᭀᬮᬳᬂᬢ᭄ᬯᬶᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬭᬸᬧᬧᬰᬸᬄ᭞ᬧᬥᬦᬵᬫ᭄ᬧᭂᬩᭀᬓᭀᬃᬳ᭄ᬫᬵᬲ᭄᭟

[᭑᭓ 13A]
᭑᭓
ᬫᬗᭀᬚᭀᬕ᭄ᬓᬧᭂᬲᬗ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭞ᬫᬵᬢᬹᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬓᭂᬜᭂᬫ᭄‌‌ᬜᭀᬂᬓᭀᬓ᭄ᬗᬯᬾᬭᬭᬲ᭄᭞ᬧᭂᬲᬸᬳᬢᬹᬃᬜ᭄ᬜᬦᬾᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄᬓᬮᬶᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬸᬢᬸᬲ
ᬦ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬧᬋᬓ᭄ᬗᬵᬢᬸᬭᬂᬳᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬓᭂᬜᬶᬂᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᬳᬶᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬫᬳᬶᬓᬾᬜᬳᬶᬫᭂᬦᬾᬓᬦ᭄᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬦᬤᬄ᭞ᬫᬜᭂᬭᬾᬭᬾᬬᭂᬫᬓᭂᬜᬶᬂ᭞ᬩ
ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬓᭂᬡᬳᬾᬫᬾᬡ᭄ᬥᬻ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬦᬾᬦᬾᬫᭂᬗᬬᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᬵᬦ᭄ᬭᬸᬧᬦᬾᬳᬬᬸᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭞ᬦᬾᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬤᬤᬶᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬳᬮᬶᬲᬾᬮᬯᬸᬢ᭄ᬧᬘᬸᬓᬂ᭞ᬢᬗ᭄ᬓᭂᬧᬾᬗᬜᬸᬤᬂᬳᬢᬶ
᭞ᬯᬶᬭᬾᬳᬦᬸᬢ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄‌‌ᬜᬦ᭄ᬢᭂᬧᬂᬧᬮᬶᬬᬢ᭄᭟ᬯᬸᬲᬦ᭄ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬗᬚᭂᬗᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬭᬶᬗᬦᬾᬲᬵᬫᬶ᭞ᬧᬗᬬᬳᬾᬲᬵᬫᬶᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬫᬵᬮᬶᬄᬓᬾᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬶᬕᬮᬸᬄᬳ