Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candrakirana-300ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭑ 11B]
᭑᭑
ᬗᭂᬡᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬫᬵᬢᬹᬃ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄‌‌ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬮᬸᬕᬺᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬧᬥᬫᬵᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮᬦᬾᬫᬮᬸᬘᬭᬦ᭄᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᭂ
ᬚᬮᬦ᭄᭞ᬫᬡᬕᬓᬶᬦ᭄ᬓᬸᬤᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬧᬗᬶᬭᬶᬗᬾᬢᬶᬕᬂᬤᬵᬰ᭞ᬮᬧᬳᬾᬭᬳᬶᬦᬯᭂᬗᬶ᭞ᬫᭂᬕᬢ᭄ᬳᬮᬲ᭄ᬕᬸᬦᬸᬂᬰ᭄ᬭᬶᬧᬶᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬸᬘᬧᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬵᬯᬸᬄ᭞ᬫᬭᬶᬂᬢ᭄ᬧᬶᬦᬕᬭᬤᬳ
᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬲ᭄ᬥᭂᬓ᭄‌‌ᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬳᬸᬢᬸᬲᬦᬾᬭᬶᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭟ᬕᭂᬮᬸᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬫᬜᬶᬗᬓ᭄᭞ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮᬦᬾᬲᬵᬫᬶᬕᬶᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬧᬶᬄᬜᭀᬂᬓᭀᬓ᭄ᬫᬵᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬮᬸᬕᬺᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᬳᬶᬫᭂᬦᬾᬓᬦ᭄ᬫᬵᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬫᬳᬶᬧᬳᬓᬂᬫᬡᬕᬓ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬓᬵᬮᬶᬄᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬤᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂ᭞ᬓᭂᬜᭂ

[᭑᭒ 12A]
᭑᭒
ᬫ᭄‌‌ᬫᬮᬶᬄᬫᭂᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬾᬦ᭄ᬱᬦ᭄ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬢ᭄ᬓᬵ᭞ᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬩᭂᬮᬶ᭞ᬲᬶᬦᬳᬤᭂᬧᬘᬂᬩ᭄ᬯᬢ᭄᭞ᬓᬃᬱᬬᬂᬳᬶᬩᭂᬮᬶᬤᬶᬦᬶ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬬᭂᬫᬵᬢᬹᬃᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌‌
ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬭᬢᬸᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂ᭞ᬧᬗᬃᬱᬦ᭄ᬭᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬫᬯᬶᬦᬦ᭄ᬚᭂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬭᬢᬸᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂ᭞ᬦᬶᬓᬶᬲᬸᬭᬢ᭄ᬭᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬵ᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬵᬜᬶᬗᬓ᭄᭞ᬲᬸᬭᬢᬾᬭᬭᬶᬲ᭄‌‌ᬓ᭄ᬧᬯᭀᬲᬶ
ᬦ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬶᬤᬃᬢ᭄ᬣᬭᬶᬂᬲᬸᬭᬢ᭄᭞ᬲᭂᬤᬕᬶᬂᬲᬸᬭᬢᬾᬲᬵᬫᬶ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬵᬢᬹᬃᬗ᭄ᬮᬸᬦ᭄ᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬭᬢᬸᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭᬭᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬘᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬕᬶᬗᬶᬦ᭄᭞
ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬬᬸᬦ᭄‌‌ᬘᭀᬓᭀᬃᬤᬾᬯᬫᭂᬭᬓ᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬓᭂᬜᭂᬫᬶᬋᬂᬗᬂ᭞ᬳᬢᬸᬭᬾᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬓᬮᬶᬄ᭞ᬓ᭄ᬬᬸᬦᬾᬧᬘᬂᬫᬜᭂᬭᬳᬂ᭞ᬓᬮᬶᬂᬓᬾᬫᬵᬤᬦ᭄ᬳᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬫ