Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/38

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭓᭗ 37B]
᭓᭗᭞
ᬤᬾᬯᬶᬤᬺᬱ᭄ᬝᬦᬮᬫᬫᭂᬦ᭄ᬤᬓ᭄᭞ᬤᬤᬶᬓᬕ᭄ᬬᬢ᭄‌ᬗᬢᭀᬦᬂᬭᬳᬶᬦᬾᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫᬲᬋᬗᬦ᭄ᬤᬾ ᬯᬶᬦᬮ᭞ᬧᬋᬓᬦᬾ ᬫᬢᬸᬃᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬭ
ᬢᬸᬭᬯᬸᬄᬲᬓᬶᬂᬤᬶᬚ᭞ᬓᬶᬓᬶᬲᬶᬭᬦᬾ ᬦᬾᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬲᬯᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬲᬪ᭄ᬭ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄‌ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬲᬗᬳᬸᬮᬸ
ᬦ᭄᭞ᬗᬮᬶᬄᬧᬘᬂᬳᬶᬯᬓᬶᬯᬓ᭄᭞ᬓᬱ᭄ᬝᬸᬭᬶᬮᬜ᭄ᬘᬾᬮᬾᬂᬰᬺᬗ᭄ᬕᬶ᭟᭐᭟ᬦᬶᬓᬶᬳᬶᬤᬧ᭄ᬭᬫᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾ ᬯᬶᬤᬺᬱ᭄ᬝᬦᬮᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬓᬗᭂᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬳᬤᬶ
ᬭᬖᬸ᭞ᬩᬸᬓᬤᬶᬧᬗᬶᬧᬶᬬᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬓᬢᭂᬧᬸᬓ᭄‌ᬫᬜᬫᬧᬢᬸᬭᬸᬳᬸᬩᬸᬄ᭞ᬍᬕᬦᬾᬢᬦ᭄ᬯᬯᬢ᭄ᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬳᬤᬫᬗᭀᬮᬶᬲᬶᬦ᭄ᬤᬤᬶ᭟᭐᭟ᬢᬦ᭄ᬘ
[ ᭓᭘ 38A]
ᬭᬶᬢᬫᬓᬲᬸᬓᬦ᭄᭞ᬧᬯᬶᬯᬳᬦ᭄‌ᬳᬶᬤᬲᬂᬭᬖᬸᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬦᬶᬮᭀᬘᬡᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬫᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬢᭀᬬᬵ᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬋᬱᬶᬭᬶᬂᬧᬢᬧᬦ᭄ᬲᬫᬶᬭ
ᬯᬸᬄ᭞ᬫᬦᬶᬜ᭄ᬚᭀᬲᬂᬭᬖᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬲᬋᬂᬲᬫᬶᬫᬦᬶᬃᬣᬳᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬳᬸᬲᬵᬦ᭄ᬳᬶᬤᬫᬢᬶᬃᬣ᭞ᬫᬳᬯᭀᬭᬦ᭄‌ᬲᬋᬂᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬧᬳᬶᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬲᬂ
ᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭟ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬤ᭄ᬯᬶᬚ᭞ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬓᬳᬂᬧᬭᬶᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬂᬲᬂᬭᬢᬸ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬜ᭄ᬚᬸᬫᭂᬦᭂᬗᬂᬭᬕ᭞ᬨᬮᬦᬶᬂᬓᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄ᬲᬂᬋᬲᬶ᭟᭐᭟ᬤᬶᬤᬺᬱ᭄ᬝᬵᬚᬸᬢᬶᬓᭀ
ᬘᬧ᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬭᬳᬶᬦᬧᭂᬗᬶᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬫᬧᭀᬲᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬭᬖᬸ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾ ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬵ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬭᬖᬸ᭞ᬓᬜ᭄ᬘᬶ