Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/39

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭓᭘ 38B]
᭓᭘᭞
ᬢ᭄ᬲᬂᬭᬖᬸᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬵ᭞ᬫᬓ᭄ᬢᬵᬩᬸᬭᭀᬦ᭄ᬩᬯᬶᬰᬺᬗ᭄ᬕᬶ᭟᭐᭟ᬮᬶᬬᬂᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥ᭞ᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬕᭂᬮᬶᬲᬂᬳᬤᬶᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬲᬯᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬩᭂᬮᬶᬜᬶᬤᬬᬂ᭞
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬫᬗᬺᬋᬳᬂᬩᭂᬮᬶᬳᬕᬸᬂ᭞ᬓᬱ᭄ᬝᬸᬭᬶᬕᬚᬄᬫᬶᬡ᭞ᬫᬓᬤᬶᬦ᭄ᬜᬗᬯᬶᬰ᭄ᬭᬗ᭄ᬕᬶ᭟᭐᭟ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬸᬥᬹᬄᬳᬤᬶᬤᬸᬭᬸᬲ᭄ᬫᬲᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄ᬳ
ᬤᬶ᭞ᬫᬭᬃᬬ᭄ᬬᬦᬦ᭄ᬳᬤᬶᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬳᬤᬶᬫᬩᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄᬭᬓ᭄ᬭ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬢᬸᬃ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞
ᬧᭀᬮᬶᬄᬓᭀᬳᬶᬭᬢᬸᬗᬯᬶ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬥᬹᬓᬧᬲᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭞ᬫᬓᬮᬶᬳᬦ᭄‌ᬲᬋᬂᬳᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬫᬦᬤᬶᬧᬭᬦᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬫᬓᬵᬓᭂᬫ᭄ᬩᭂᬗᬶᬂ
[ ᭓᭙ 39A]
ᬧᬦᭀᬦ᭄᭞ᬭᬲᬵᬭᬲᬵᬳᬶᬤᬾᬯᬲᬋᬂᬫᬦᬸᬢᬸᬕ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬤᬺᬱ᭄ᬝᬦᬵᬕᬭ᭞ᬧᬋᬓ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬗᬚᬶ᭟᭐᭟ᬢᬦ᭄ᬮᬦᬓᬬᬸᬦᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭞ᬫᬗᬸᬘᬯ
ᬢ᭄‌ᬧᭂᬗᬬᬳᬾᬦᬓᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬧᬸᬦᬧᬶᬭᬢᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬾ ᬦᬓ᭄ᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬭᬹᬧᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌‌ᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢᬂᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬦᬯᬶᬳᬶ
ᬯᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬂᬭᬖᬹᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬜᬳᬶᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬫᬕᬕᬸᬬᭀᬦ᭄᭞ᬦᬶᬭᬢᬸᬬᬸᬄᬫᬚᬮᬦ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬧᭂᬢᭂᬂᬍᬫᬄᬦᬶᬃᬳᬮᬸᬫ
ᬓᬸ᭞ᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬫᬭᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬜᬸᬲᬸᬧ᭄ᬳᬮᬲ᭄‌ᬫᭂᬦᬾᬓ᭄ᬚᬸᬭᬂᬢᬸᬳᬸᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬓᬳᬸᬚᬦᬦ᭄ᬓᬧᬦᬲᬦ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬜᬳᬢᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟᭐᭟ᬓᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬥᬃ