Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/31

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭐ 30B]
᭓᭐
ᬯᬸᬄ᭞ᬭᬓ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬢᬸᬃ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬓᭀᬳᬶᬭᬢᬸᬩᬯᬶ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬓᬧᬲᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭞ᬫᬓᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬲᬭᭂᬂᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬫᬓᬤᬶᬧᬭᬦᬶᬂᬓᬬᬸ
ᬫᬓᬓᭂᬫ᭄ᬩᬗᬶᬂᬧᬦᭀᬦ᭄᭞ᬭᬲᬭᬲ᭞ᬳᬶᬤᬾᬯᬲᬋᬂᬫᬦᬸᬢᬸᬕ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬤᬺᬱ᭄ᬝᬦᬕᬭ᭞ᬧᬋᬓ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭟᭐᭟ᬢᬦ᭄ᬮᬦᬓᬬᬸᬦᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭞ᬫᬗᬸᬲᬯᬢ᭄᭞ᬧᭂᬗᬬᬳᬾᬦᬓᭀ
ᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬧᬸᬦᬧᬶᬭᬢᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬾᬦᬓ᭄ᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬭᬸᬧᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄᭞ᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢᬂᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬦᬯᬶᬳᬶᬯᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬜ
ᬳᬶᬤ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬫᬕᭂᬕᬸᬬᭀᬦ᭄᭞ᬦᬶᬭᬢᬸᬬᬸᬄ᭞ᬫᭂᬚᬮᬦ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬧ᭄ᬢᭂᬂᬫᭂᬮᬄᬦᬶᬭᬮᬸᬫᬓᬸ᭞ᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦᬂᬫᬭᬭ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬜᬸᬲᬸᬧ᭄ᬳᬮᬲ᭄‌ᬫ᭄ᬦᬾᬓ᭄ᬚᬸᬭᬂᬢᬸᬳᬸᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬓᬳᬸᬚᬦᬦ᭄ᬓᬧᬦ᭠
[᭓᭑ 31A]
ᬲᬦ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬜᬭᬢᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟᭐᭟ᬓᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬳᬤᬶᬭᬖᬸ᭞ᬩ᭄ᬮᬶᬫ᭠ᬮᬶᬄᬗᬸᬢᬸᬲ᭄ᬳᬤᬶ᭞ᬗᬮᬶᬄᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬲᬃᬧ᭄ᬧᬳᬕᬸᬂ᭞ᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬲᬃᬧ᭄ᬧᬯ᭄ᬮᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄ᭞ᬲ᭠
ᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬫᬢᬸᬮᬓ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬧᬘᬂᬧᬗᬶᬓᭂᬢᬦ᭄ᬧᬸᬲ᭄ᬧ᭞ᬲᬭᬢᬂᬳᬤᬶᬫᭂᬗᬮᬶᬄ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬦᬸᬮ᭄ᬬᬮᬸᬫ᭄ᬧᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬢᬦᬲ᭄ᬯᬾ᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬕᬦ᭄ᬤᬯ᭄ᬲᬶ᭞ᬤᬾᬯᬶᬳᬗ᭄ᬕᬭᬢ᭄ᬦᬶᬫᬢᬸᬃ᭞ᬲᬂᬭ
ᬖᬸᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬤᬾᬯᬳᬬᬸ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬮᬸᬦ᭄ᬳᬶᬂᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬗᬮᬶᬄᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬲᬃᬧ᭄ᬧᬯ᭄ᬮᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬢ᭄ᬬᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬳᬸᬕᬶ᭟᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬯᬭᬫᬳᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤᬶ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬸᬮᬓ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄ᭟᭠
ᬤ᭄ᬬᬄᬳᬗ᭄ᬕᬭᬢ᭄ᬦᬫᬢᬸᬃ᭞ᬳᬄᬤᬢᬚᬭᬸᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬦᬶᬓᬶᬲᬩᬸᬓ᭄᭞ᬲᬸᬢᬺᬧᬸᬢᬶᬳᬾᬦᬾᬩᬳᬸ᭠᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬩ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬭᬳᬂ᭞ᬫᬦᬤᬶᬲᬃᬧ᭄ᬧᬗᬮᬶᬮᬶᬢ᭄᭟᭐᭟ᬧᬋᬓᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬦᬾᬳᬚᬓ᭄᭞ᬳᬧᬂᬳ