Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/32

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭑ 31B]
᭓᭑
ᬤ᭞ᬳᬗ᭄ᬓᭀᬦ᭄ᬩᬮᬶᬘᬶᬳ᭄ᬦᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬲᬯᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄‌᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬤᬶᬧᬜᬸᬗ᭄ᬲᬸᬗᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬶᬳᬶᬤ᭞ᬩ᭄ᬮᬶᬧᬫᬶᬢ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬤᬶᬤᬶᬳᬚᬓ᭄ᬤᬾᬯᬶᬤᬺᬲ᭄ᬢ᭞ᬳᬧᬢ᭄ᬬᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬯᬮᬶ᭟
᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬢᬜ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭞ᬳᬶᬤᬓᬲ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬂᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬓᭂᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬤᬶᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲᬂ᭞ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬭᬖᬸ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬢᬦ᭄ᬫᬓᬦ᭄ᬢᬦᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬳᬢᬸᬃᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞
ᬚᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬶᬢᬦ᭄ᬜᬶᬤᬬᬂ᭞ᬩᭀᬬᬧᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬧᬘᬂᬦᭂᬲᭂᬓᬶᬓᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬢᬾᬧᬘᬂᬫᬜᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄᭞ᬲᬃᬧ᭄ᬧᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬕᬮᬓ᭄᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬫᬓ᭄ᬢᬓᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬳᬶᬲᬃᬧᬯ᭄ᬮᬂ᭞
ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬵᬗ᭄ᬮᬶᬂᬳᬭᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬫᬭᬶᬓᬶᬳᬤᬶᬕ᭄ᬮᬶᬲᬂ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬳᬤᬶᬓᬶᬭᬶ᭠ᬓᬶ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬢᬫᬫᬲᬯᬸᬃ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬫᬜᬶᬤᬬᬂ᭞ᬓᬤᬶᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬧᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬶᬩ᭄ᬮᬶᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶ
[᭓᭒ 32A]
ᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬫᬦ᭄ᬫᬓ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬮᬶᬢ᭄᭟᭐᭟ᬩᬯᭀᬗᬾᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤ᭞ᬭᬭᬶᬲᬳᬕ᭄᭞ᬧᭂᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮᬦᬾᬗᬸᬦᬶ᭞ᬫᬩ᭄ᬬᬬᬸᬯᬦ᭄ᬧᬕ᭄ᬭᬸᬤᬸᬕ᭄᭞ᬫ᭄ᬮᬳᬶᬩ᭄ᬓᬩᬢᬦ᭄ᬮᭀᬗᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬃ
ᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤ᭞ᬫᬜ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬫᬦᬕᬶᬄᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬳᬤᬶᬭᬖᬸᬢᬸᬮᬸᬂᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬢᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬤᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬜᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬫᬗᬫ᭄ᬩᬸᬲᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬩᬯᭀᬂᬤᬦᬾᬓᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬲᭂ
ᬩᬸᬄ᭞ᬢᬫ᭄ᬧᬓ᭄ᬮᬮᬶᬧᬶᬯ᭄ᬮᬂ᭞ᬗᬸᬢᬄᬕ᭄ᬢᬶᬄ᭞ᬫᬗᬫ᭄ᬩᬄᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬘᬸᬗᬸᬄ᭞ᬩ᭄ᬗᬾᬓ᭄ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬩᬦᬃ᭞ᬮ᭄ᬬᬸᬧᬗᬬᬄᬜᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬮ᭄ᬬᬸᬧᬶᬲᬦ᭄ᬳᬸᬢᬂᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬤᬶᬭᬖᬸ᭞ᬤᬶᬲᬸᬯᬸᬤ᭄ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬤᬶᬢᬸᬧᬘᬂ
ᬩ᭄ᬮᬶᬦᬯᬸᬃ᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬳᬤᬶᬢᬸᬮᬸᬲᬂ᭞ᬩ᭄ᬮᬶᬗᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬳᬤᬶᬫᬦᬸᬢᬸᬃᬲᬂᬯᬶᬓᬸ᭞ᬤᬶᬚᬚᬳᬤᬶ᭠ᬫᬳᬦ᭄᭞ᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬢᬦᬲ᭄ᬯᬾ᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬕᬦ᭄ᬤᬯᭂ