Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/65

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭔ 64 B]
᭖᭔
ᬳᬃᬤ᭄ᬥᬤᬸᬓᬶᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬶᬕᬮᬶᬄ᭞ᬰ᭄ᬭᬷᬩᬭᬢ᭄ᬫᬤ᭄ᬬ᭞ᬫᬶᬦ᭄ᬥᭂᬮ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭛ᬳᬫᬸᬂᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬷᬳᬮᬭᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭞᭠ᬓᬃᬘᬃᬡ᭄ᬦᬳᬤᬶᬢ᭄ᬬᬭᬶᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬮᬫ᭄ᬧᬄᬜᬮᬶᬃᬓᬶᬮᬢ᭄᭞ᬳᬫᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬳᬾᬲ᭄ᬫᬸᬲᬬᬹᬶᬮᬄᬳᬲᭀᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬳ
ᬯ᭄ᬭᬢ᭄ᬓᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬢᬭᬵᬚᬲᬶᬯᬶ᭛ᬢᬦ᭄ᬦ᭄ᬬᬲᬧᬩᬸᬢᬳᬗ᭄ᬕᬯᬫᬭᬶᬂᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬲᬸᬫᬳᬸᬃᬤᬶᬢ᭄ᬬᬭᬶᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬶᬂᬧᬭᬂᬧᬶᬤᬶᬓ᭄ᬓᬦ᭄᭞ᬫᬃᬫ᭄ᬫᬓᬳᬸᬮᬩᭂᬓ᭄ᬢ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬓᬳᬸᬮᬧᬯᬾᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬳᬬᬸᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬲᬂᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭛ᬬᬾ
ᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬪᬤᬳᬃᬱᬜᬾᬢᬶᬫ᭄ᬭᬶᬂᬧᬤᬸᬓ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬯᭀᬃᬭᬸᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬦᬶᬂᬦᬵᬣ᭞ᬤᬶᬩ᭄ᬬᬓᬮᭀᬓᬓᭂᬃᬢᬃᬣ᭞ᬢᬸᬃᬩᬕᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭᬾᬂᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬢᭂᬓᬳᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬮᬦ᭄ᬤᬸᬃᬪᬶᬓ᭄ᬱᬭᬲᭂᬓ᭄ᬱᬶ᭛ᬢᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬕᬸᬦ᭄ᬦᬕᬸᬬᬸᬫ᭄ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬭᬵᬚ᭞ᬲᬶᬦᬸᬭᬓ᭄ᬓᬶᬂᬲ
ᬩᬸᬫᬶ᭞ᬤᬶᬢ᭄ᬬᬭᬶᬡ᭄ᬦᬶᬮᬢᬄ᭞ᬳᬭᬶᬲ᭄ᬧᬫᬸᬯᬸᬲ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬳᬃᬱᬢᬦ᭄ᬦᬃᬱᬲᬂᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭞ᬦᬳᬸᬮᬩᭂᬓ᭄ᬢ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬗᭀᬂᬲᬫ᭄ᬪᬤᬦ᭄ᬦᬶ᭛ᬳᬲ᭄ᬭᬸᬩᬺᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬲᬹᬶᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬦᬭᬶᬓ᭄ᬓᬤ᭄ᬕ᭞ᬧᬦᬸᬤᬸᬓ᭄ᬓᬾᬳᬦᬶᬢᬶᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᭀᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬯᬶᬕᬢ᭞ᬫᬮᬄᬓᬶᬬᬸᬓᬂ
[᭖᭕ 65 A]
ᬳᬱ᭄ᬝ᭞ᬢᬦ᭄ᬩᬸᬲᬶᬓ᭄ᬲᬂᬤᬶᬢᬭᬶᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬭᬶᬲ᭄ᬯᬘᬦ᭞ᬬ᭄ᬯᬓᬤᭂᬋᬂᬲᬂᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭛ᬳᬗᬬᭀᬦ᭄ᬦᬶᬫᬭᬂᬩᬓᬮ᭄ᬫᬭᬢᬸ᭠ᬯ᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬓᬂᬳᬱ᭄ᬝᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬫᬾᬦ᭄ᬥᬄᬢᬲᬶᬭᬭ᭞ᬧᬦᬸᬢᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬤᬸᬓᬲᬶᬯᬬᬚᬶ᭞ᬚᬗ᭄ᬮᬶᬂᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬧᬦᬸᬤᬸ
ᬓ᭄ᬓᬾᬳᬦᬶᬢᬶᬃ᭛ᬤᬶᬦ᭄ᬦᬫᭀᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬫᬸᬓᬦ᭄ᬦᬾᬫ᭄ᬭᬶᬂᬯᬶᬓᬸᬤᬶᬢ᭄ᬬ᭞ᬯᬂᬯᬂᬦᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬲᬂᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭞ᬓᬧᬢᬶᬩᬶᬦ᭄ᬦᭂᬓ᭄ᬢ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬾᬂᬧᬤᬾᬧᭀᬓ᭄ᬓᬦ᭄᭞ᬳᬗᬸᬯᬸᬄᬧᬸᬢ᭄ᬭᬲᬂᬤᬾᬯᬷ᭞ᬮᬄᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬮᬦ᭞ᬳᬧᬜᬢᬢᬳᬶᬓᬶ᭛ᬳᬶᬓᬂᬓᬾᬧᬶᬳᬶᬂᬲᬶᬭᬩᭀ᭠
ᬓ᭄ᬓᬮᬶᬭᬸᬯ᭞ᬫᬢᬸᬃᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬓᬂᬳᬓᬃᬬ᭄ᬬᬩ᭄ᬭᭀᬂᬢ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬫᬃᬓᬸᬮᬩᬧ᭞ᬳᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓᬤᬶᬢ᭄ᬬᬭᬶᬡ᭄ᬦᬶ᭞᭠ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬾᬦ᭄ᬓᬘᬶᬧ᭄ᬢᬾᬂᬕᬮᬶᬄ᭛ᬫᬸᬂᬲᬸᬫᭂᬤ᭄ᬬᬳᬦ᭄ᬥᬤᬲᬶᬄᬳᬶᬂᬧᬤᬸᬓ᭞ᬢᬦᬼᬗ᭄ᬕᬦᬲᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬦᬧᬭᬾᬄ
ᬢᬸᬯᬦ᭄᭞ᬲᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬦᬃᬱᬓ᭄ᬦ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬚᬸᬭᬸᬤᬂᬗ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬄᬳᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬸᬫᭂᬤᬄ᭞ᬓᭂᬤᬄᬳᬶᬂᬗᬓᭂᬦ᭄ᬘᬾᬢᬶ᭛᭠ᬤᬸᬓ᭄ᬫᬶᬬᬃᬱᬲᬶᬭᬲᬂᬦᬃᬧᬢᬦᬬ᭞ᬓᬕ᭄ᬬᬢ᭄ᬩᬸᬗᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶ᭞ᬳᭀᬲᬶᬓ᭄ᬓᬶᬂᬯᬃᬤ᭄ᬥᬬ᭞ᬳᬶᬓᬶᬳᬦᬓ᭄ᬓᬶᬂᬤᬶᬤ᭄ᬬ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬦᬾᬢᭂ