Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/7

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖6B]
ᬦᬶᬂᬯᬶᬰᬾᬰ᭞ᬗ᭞ᬲ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬧᬶᬦᬮᭀᬧᭀᬓ᭄᭞ᬇᬯᬓ᭄ᬳᬬᬫ᭄ᬱᬶᬦᭂᬘᭂᬮ᭄᭞ᬳᬶᬗᬶᬤᭂᬭᬦ᭄ᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞᭕᭞ᬫᬾᬲᬶᬲ᭄ᬕᬵᬳᬶᬋᬂ
ᬢᬤᬄᬧᬶᬢᬻᬓᬫ᭄ᬩᬂᬦ᭄ᬬᬵᬫ᭄ᬯᬂᬢᬢᬩᬸᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬋᬂ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬱ᭄ᬦᬸᬳ᭄ᬬᬂᬦ᭄ᬬ᭞᭟᭜᭟ᬢᬢᬲᬦᬧ᭄ᬯᬩᬸᬜᬓᬺᬯ᭄ᬯᬢ᭄ᬣᬶ᭞ᬗ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬂ᭞᭑
ᬫᬲᬮᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᭀᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬫᬓᬮᬸᬂᬢᬶᬧᬢ᭄ᬘᬓᬺ᭞ᬳᭀᬃᬢ᭄ᬣᬶ᭞᭒᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞᭒᭞ᬓ᭄ᬯᬗᬶ᭞᭒᭞ᬲ᭄ᬤᬄᬯᭀᬄᬲᬗᬂᬢᬫ᭄ᬧᬾᬮᬦ᭄᭟᭜᭟
[᭗7A]
ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬘᬦ᭄ᬤᬶᬫᬹᬃᬓ᭄ᬓ᭞ᬦᬲᬶᬧᬸᬢᬶᬄᬫᬧᭀᬧᭀᬮ᭄᭞᭑᭞ᬫᬲ᭄ᬬᬸᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᭀᬃᬍ᭞ᬇᬯᬓ᭄ᬳᬬᬫ᭄᭞᭒᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞᭒᭞ᬓ᭄ᬯ
ᬗᬶ᭞᭒᭞ᬘᬦᬂᬢᬫ᭄ᬧᬾᬮᬦ᭄᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬧᬗ᭄ᬮᬩᬸᬃᬳᬶᬧᬾᬦᬮ᭞ᬗ᭞ᬦᬲᬶᬫᬢ᭄ᬮᬾᬓᭀᬲ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬤᭀᬦ᭄ᬓᬬᬸᬩᬸᬗ᭞ᬫᬩᬾ
ᬳᬢᬶᬦ᭄ᬩᬾᬩᬾᬓ᭄᭞ᬲᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬘᬦᬂᬕᬦ᭄ᬢᬮ᭄᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬓᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬪᬝᬭ᭞ᬳᬶᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗ᭞ᬧᬸᬚᬵᬓᬺᬢ᭄ᬣᬶ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬲ᭄ᬕᭂᬄ᭞ᬳᬶ