Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/17

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭖16B]
ᬯᬾᬪᬂ᭞ᬭᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩᬕᬵ᭞ᬮᬯᬾᬓᬸᬦᬶᬂᬭᬶᬂᬳ᭄ᬫᬲ᭄᭞ᬫᬶᬭᬄᬪᬂᬭᬶᬂᬢ᭄ᬫᬕᬳᬵ᭞ᬫᬸᬭᬄᬧᬸᬢᬶᬄᬭᬶᬂᬲ᭄ᬮᬓ᭞ᬧᬥᬫᬤᬕᬶᬂ[strike]
ᬢᭀᬬᬳᭂᬫᬸᬮ᭄᭞ᬧᬶᬦ᭄ᬧᬾᬢ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬦᬶᬄᬲᬶᬯᬸᬃᬲᬸᬥᬫᬮ᭞ᬇᬋᬂ᭞ᬤᬕᬶᬗᬶᬦ᭄ᬫᬶᬭᬄᬓᬺᬱ᭄ᬡᬤᬦᬵ᭞
ᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬪᬶᬭᬸᬲ᭄ᬓᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬲᬶᬯᬸᬃᬲ᭄ᬮᬓᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩᬕᬵᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬪᬂ᭞ᬲᭀᬭᬶᬦᬦ᭄ᬳᬢᬍᬗᬦ᭄᭞ᬳᬃᬢ᭄ᬯ᭞᭒᭞
[᭑᭗17A]
ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬳᬶᬯᬓ᭄ᬤᬤᬃᬳᬦ᭄ᬢᬶᬕ᭞ᬧ᭄ᬮᬯ᭞ᬓ᭄ᬤᬧᬦᬕᬲᬭᬶ᭞ᬢᬢ᭄ᬩᬸᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬇᬇᬲ᭄ᬤᬄᬲᬸᬮᬰᬶᬄ᭞᭓᭞ᬳ
ᬧᬾᬦ᭄᭞ᬫ᭞ᬪᬢᬝᬵᬭᬶᬰ᭄ᬭᬶ᭞ᬪᬝᬵᬭᬶᬲᬘᬶ᭞ᬪᬝᬵᬭᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬶᬝᬵᬲᬭᬶ᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬧᬕᭂᬄ᭞ᬗ᭞ᬲ᭄ᬕᬧᬸᬜ᭄ᬚᬸ
ᬗᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬢᬢᬓᬦ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᬸᬮᬓ᭄᭞ᬢᬶᬦᬜ᭄ᬘᭂᬩᬦ᭄ᬯᬰᬶ᭞ᬯᬶᬤᬶᬂᬓᬤᬶᬓᬢᬶᬓ᭄ᬩᬕ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄ᬤᬕᬶᬂᬲ᭄ᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬢ᭄ᬭᬶᬯᬃᬡ᭞