Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/16

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭕15B]
ᬭᬶ᭞᭕᭞ᬢᬶᬧᬢ᭄ᬧᬤᬯᬵ᭞᭕᭞ᬭᬓᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬸᬘᬶ᭞ᬢᬸᬮᬸᬂᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭕᭞ᬇᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬢᬶᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬕᬶᬦᬸᬮᬶᬂ᭞᭑᭞ᬧᬥᬫ
ᬲ᭄ᬓᬃᬯᬗᬶ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᭂᬤ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬂᬳᬶᬓ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬮᬯᬾ᭞ᬳᬭᬸᬳᬦ᭄ᬢᬸᬯᬾᬄᬘ᭄ᬦᬦ᭞ᬭᬓᬧᬶᬲᬂᬕᬥᬂ᭞ᬧᬶᬲᬂᬲ᭄ᬫᬲᬮᬶᬭᬦ᭄᭞ᬲ
ᬲᬗᬦ᭄ᬕ[strike]ᬮᬸ᭞ᬢ᭄ᬩᬸ᭞ᬯᭀᬯᭀᬳᬦ᭄᭞ᬲᬳᬲᬫ᭄ᬧ᭄ᬬᬦ᭄‌ᬘᬦᬂᬧᬬᬲᬦ᭄᭞ᬧᬩᬺᬱ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬓᬸᬥᬢ᭄ᬱᬭᬶ᭞ᬳᬹᬭᬶᬧ᭄
[᭑᭖16A]
᭒᭕᭞᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬤᬺᬫᬦ᭄ᬳᬗᬸᬓᬸᬲᬭᬶ᭞ᬲ᭄ᬕ᭞ᬢᬶᬦᬮᬾᬧᭀᬓᬦ᭄᭞ᬯᬶᬦᬸᬫ᭄ᬧᬗᬦ᭄ᬳᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢᬜ᭄ᬘᭂᬩᬦ᭄ᬫᬸᬜ᭄ᬘᬸ
ᬩᬳᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬜ᭄ᬘᬸᬓ᭄ᬦᬕᬲᬭᬷ᭞ᬲᬸᬮᬰᬶᬄᬧᬤᬵ᭞᭕᭞ᬫᬸᬜ᭄ᬘᬸᬓ᭄‌ᬧ᭄ᬱᭂᬮ᭄ᬥᬤ᭄ᬬᬂ᭞᭕᭞ᬧ᭄ᬱᭂᬮ᭄᭞ᬢᬮᬶᬩ᭄ᬦᬂᬢ᭄ᬭᬶᬤ
ᬢᬸ᭞ᬢᬢᬩᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬋᬂ᭞ᬲ᭄ᬤᬸᬄᬳᬫ᭄ᬩᬸᬗᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬄᬩᬜ᭄ᬘᬗᬦ᭄᭞ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄‌ᬤᬺᬫᬦ᭄ᬫᬓᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬕ᭞