Kaca:Bali-lontar-asta-pungku.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3B]

ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬯᬲ᭄ᬢᭀᬦᬦ᭄‌ᬤᬦ᭄ᬦᬶᬭᬵᬲᬂᬳ᭄ᬬᬲᬭᬲ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬓ‌ᬍᬩᬹᬃᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬂᬳᬭᬸᬧᬚᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬮᬸᬬᬵᬚᬢᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬵᬳ᭄ᬦᬶᬂᬓᬤᬶᬫᬦᬶᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬦᬦᬵᬫᬦ᭄ᬟᬶᬫᬦ᭄ᬟᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬦᬦᬵᬢᬸᬮᬄᬢᬸᬮᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬵᬤᬶᬃᬖ᭄ᬕᬵᬬᬸᬱᬵᬧᬭᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬘᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬱ᭄ᬩᬸ
ᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬒᬁᬰ᭄ᬭᬶᬬᬯᬾᬦᬫᬸᬦᬫᬵᬲᬸᬳ᭚ᬳᬶᬢᬶᬳᬲ᭄ᬢᬸᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬯ᭄ᬦᬂᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄‌ᬓᬧᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬘᬵᬍᬢᭂᬳᬶᬂᬩᬸᬫᬶ᭞᭚᭜᭚ᬳᬶᬢᬶᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬭᬶᬳᬸᬫᬢᬶᬓᬸᬘ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬓᬫᬭᬦᬦ᭄᭞ᬢᬶᬓᬸᬲ᭄ᬫᬢᬶᬩᬸᬲᬸᬂ᭞ᬯᬮᬂᬲᬗᬶᬢ᭄‌ᬩᭂᬩᭂᬂᬓ
ᬍᬗᬂᬘᬦ᭄ᬟᬂᬮᬦᬲ᭄᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬪᬝᬭᬵᬳᬶᬲ᭄ᬯᬭᬵ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬵᬢ᭄ᬢᬵᬤᬲᬫᬮᬦ᭄ᬦᬶᬂᬩᬸᬫᬶ᭞ᬘᬵᬍᬢᬸᬳᬶᬂ᭠ᬲᬃᬢᬵᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬕᬕᬵᬲᬯᬄ᭞ᬘᬦ᭄ᬟᬂᬫᭂᬧ᭄ᬮᬂᬮᬦᬲ᭄ᬫᬢᬶᬩᬸᬲᬸᬂ᭞ᬩᬩᬦ᭄ᬢᬸᬲ᭄ᬱᬦ᭄᭞ᬚᭂᬗ᭄ᬓᬂᬓᬩᭂᬩᭂᬂ᭞ᬯᬮᬂᬲᬗᬶᬢ᭄ᬕᬯᬸᬲ᭄ᬢᬶ
ᬓᬸᬲ᭄‌ᬳᬚᬵᬲᬶᬭᬵᬳᬫᬗᬦ᭄ᬧᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭᬵᬪᬢᬭ‌ᬳᬶᬲ᭄ᬭ᭄ᬢᭂ᭞ᬫᬮᬬᬸᬲᬶᬭᬵᬓᬩᬾᬄᬭᬶᬂᬚᭂᬧᬂᬓ᭄ᬮᬶᬂᬚᬫᬹᬃᬤᬶᬧᬵ᭞ᬢᬶᬦ᭄ᬫᬄᬤᬾᬦᬶᬭᬵᬪᬝᬭᬵᬳᬶᬲ᭄ᬯᬭᬵ᭞ᬫᭀᬮ᭄ᬕᬵᬲᬶᬭᬵᬫᬢᬶᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬫᬢᬶᬓᬶᬢ᭄ᬣᬵᬓᬩᬾᬄ᭞ᬫᬢᬶᬓᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬫ᭄ᬭᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄ᬓᬂᬲᬃ
[᭔ 4A]
ᬢ᭄ᬯᬵᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬒᬁᬲᬩᬅᬇᬦᬫᬵᬲᬶᬯᬬᬵ᭞ᬒᬁᬲᬸᬤ᭄ᬟᬵᬧᬭᬶᬲᬸᬤᬵᬬᬵ᭞ᬲᬸᬤ᭄ᬟᬵᬧᬶᬦᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬟᬵ᭞ᬲᬸᬤᬵᬧᬶᬦᬭᬶᬯᬲ᭄ᬢᬸ᭞ᬳᬶᬮᬗᬦᬶᬂᬧᬧᬓ᭄ᬮᬾᬲᬧᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭᬪᬝᬭᬵᬲ᭄ᬭ᭄ᬢᬷᬒᬁᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮᬵᬬᬦᬫᬄ᭞ᬢ᭄ᬟᬲ᭄᭚᭜᭚ᬒᬁᬉᬍᬃᬮ
ᬦᬘ᭄ᬫᬢᬶᬩᬸᬲᬸᬂᬤᭂᬤᭂᬓ᭄ᬓᬮᬡ᭄ᬦᬵᬮᬸᬗᬵᬢᬲᬶᬭᬵᬭᬶᬂᬲᬯᬄᬳᬶᬗᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬋᬧᬮᬸᬗᬵᬳᬵ᭞ᬫᬦᬯᬶᬢᬵᬓᬶᬢᬵᬫᬭᬶᬂᬕᬕᬲᬯᬄᬳᬶᬗᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬦᬦᬵᬫᬮᬵᬦ᭄ᬫᬭᬶᬂᬕᬕᬲᬯᬄᬳᬶᬂᬗᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬄᬳᬓ᭄ᬦᬵᬕᬤ᭄ᬕᬤ᭄‌ᬳᬸᬍᬃ
ᬓᬭᬬᬧᬦ᭄‌ᬯᬮᬂᬲᬗᬶᬢ᭄ᬓᬍᬗᬵᬂᬩᬢᬸ᭞ᬢᬶᬓᬸᬲ᭄ᬫᬸᬭᬶᬜᬶᬂ᭞ᬳᬓᬵᬃᬲᭂᬧᬸᬄᬲᬶᬗ᭄ᬕᬳᬵᬓ᭄ᬦᬵᬲᬗᬦᬸᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭞ᬕᬶᬧᬸᬘᬵᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬕᬶᬮᬶᬂᬓᬸᬮᭀᬦ᭄᭞ᬫᬄᬫᬄᬮᭀᬃ᭞ᬕᬕᬭᬗᬦ᭄‌ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬦᬕᬵᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᬄ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬦᬦᬵ
ᬢᬶᬓᬸᬘ᭄ᬫᬸᬭᬶᬜᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬕᬕᬲᬯᬄᬳᬶᬂᬗᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬲᬩᬧᬭᬦᬾᬢᬦ᭄ᬟᬓ᭄ᬓᭂᬦ᭄᭞ᬘᬾᬮᬾᬂᬧᭂᬢ᭄᭞ᬑ᭞ᬳᬶᬤᭂ