Kaca:Bali-lontar-asta-pungku.pdf/5

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔ 4B]

ᬮᬮᬦ᭄ᬟᭂᬓ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬫᬢᬶᬩᬸᬲᬸᬂ᭞ᬳᬚᬵᬢᬵᬲᬶᬭᬵᬫᬗᬵᬦ᭄ᬧᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬚᬵᬳᬗᬫᬾᬢ᭄ᬢᬢᬦᭂᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬵᬫᬗᬦ᭄ᬦᬵᬲᬸᬦ᭄ᬧᬢᬾᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬦᬵᬢᬲᬶᬭᬵᬢ᭄ᬓᬵᬲᭂ᭞ᬑ᭞ᬒᬁᬳᬚᬵᬓᬶᬢ᭄ᬢᬵᬫᬗᬦ᭄ᬦᬧᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬗᭀᬂ᭞ᬫᬢ᭄ᬢᬶᬢᬲᬶᬭᬵ
ᬧᬓᬲᭂᬓ᭄ᬱᭂᬓ᭄᭞ᬫᬗᬦ᭄ᬦᬲᬶᬭᬭᬸᬚᬓ᭄ᬕᬤᬸᬂ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬶᬢ᭄ᬢᬲᬓᬶᬂᬲᬩ᭄ᬭᬫ᭄ᬮᬬᬸ᭞ᬑ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬟᬶᬫᬦ᭄ᬭ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬸ ᬒᬁᬳᬮᬳᬮᬵᬮᬸᬯᬃᬢ᭄‌ᬗ᭄ᬓᭀᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᬶᬓᬸᬲ᭄ᬯᬮᬂᬲᬗᬶᬢ᭄‌ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬭᭀᬯᬂᬫᬸᬓᬩᬾᬄᬓᬍᬗᬂᬯᬢᬸᬲ᭄ᬫᬸᬢ᭄ᬢᬢᬦ᭄ᬦᬶᬮᬸᬮᬸ
ᬢ᭄ᬭ᭄ᬓᬬᬧ᭄‌ᬲ᭄ᬧᬸᬄᬳᬓᬃ᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬟᬸᬃᬢᬓᬶᬢᬵᬧᬂᬤᭀᬄ᭞ᬩ᭄ᬬᬃ᭞ᬑ᭞ᬒᬁᬳᬸᬍᬃᬫ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬓᬦ᭄ᬧᬗᬶᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬓᬦ᭄ᬯᬭᬸ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬓ᭄ᬓᬦ᭄ᬩᭀᬳᭀᬓ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬓ᭄ᬓᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬭᭀ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬓ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᭀᬮᬾ᭞
ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬦ᭄ᬩᬸᬮᬸᬦ᭄ᬩᬯᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬩᬜᬸ᭞ᬢᬶᬩᬵᬭᬶᬂᬮᬦᬲ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬧ᭄ᬧᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬫᭀᬗ᭄ᬓᭀᬲ᭄ᬱᬶᬂᬮᬦᬲ᭄‌ᬫᬢ᭄ᬢᬶᬲᬚᬢ᭄ᬢᬶᬳᬶᬮᬦᬲ᭄᭞ᬫᬍᬧᬸᬓ᭄ᬩᬗᭂᬲ᭄‌ᬩᭀᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬒᬁᬲᬲᬢ᭄ᬓᬫ᭄ᬩᬶᬂ᭞ᬲ
[᭕ 5A]
ᬲᬩ᭄ᬜᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬩᬜᬸᬯᬾᬤᬂ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬧᬸᬲᬸᬢ᭄ᬧᬸᬲᬸᬢ᭄᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬢᬦ᭄ᬟᬸᬓ᭄ᬖᬲᬩ᭄ᬳᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬓᬶᬮᬲᬾᬲᬩ᭄ᬫᬢᬶᬯᬮᬵ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬜᬸᬗᬄ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬱᬶᬦ᭄ᬟᭂᬢ᭄‌ᬲᬲᬩ᭄ᬦᬮ᭄ᬕᬵ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬧᬳᬢ᭄ᬧᬳᬢ᭄᭞ᬲᬲᬩ᭄‌ᬬᬸᬬᬸ᭞
ᬲᬲᬩ᭄ᬓᬤᬸᬗᬸ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬩᬾᬚᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬮᬸᬩᬓ᭄᭞ᬲᬲᬩᬧᬶᬢ᭄ᬢᬶᬂ᭞ᬲᬩ᭄ᬬᬸᬲᬦ᭄᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬟᬸᬢᬵᬓᬢ᭄ᬢᬵᬓᬩᬾᬄᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬲᬲᬩ᭄ᬬᬸᬲᬦ᭄ᬱ᭄ᬣᬕᭂᬧ᭄‌ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬫᬮᬧᬄᬓᬗᬶᬦ᭄‌ᬫᬮᬫ᭄ᬧᬄᬓᬚᬵ᭞ᬫᬮᬫ᭄ᬧᬄᬓᬸᬮᭀ
ᬦ᭄‌ᬫᬮᬫ᭄ᬧᬄᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬧ᭄ᬬᬓ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬵᬮᬲ᭄ᬬᬢ᭄ᬓᬮᬦᬸᬲ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬭᬸᬧᬵᬦᬶᬂᬲᬲᬩ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬮᬸᬗᬵ᭞ᬑ᭞ᬕ᭞ᬲᬶᬓᬧᬵᬢ᭄ᬯᬓ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬧᬗᬶ᭞ᬢᭀᬭ᭄᭞ᬯᬭᬸ᭞ᬧᭀᬮᬾ᭞ᬩᬶᬦ᭄ᬢᬭᭀ᭞ᬩᬸᬮᬸᬦ᭄ᬩᬯᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬩᬩᬓᬦ᭄ᬬ᭞
ᬲᬗ᭄ᬕᬄᬘᬸᬓ᭄ᬘᬸᬓ᭄᭞ᬲᬸᬚᬂ᭞ᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭄ᬫᬧ᭄᭞ᬳᬃᬝ᭞᭑᭗᭐᭐᭞ᬘᬤᬂᬕᬦ᭄ᬢᬮ᭄‌ᬩᬸᬭᬢ᭄ᬯᬗᬶᬍᬗᬵᬯᬗᬶ᭞᭑᭞᭚᭚ᬒᬁᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯᬰᬓ᭄ᬢᬶᬬᬸᬕᬬᬂᬢᬪᬝᬭᬵᬕᬸᬭᬸ᭞ᬳᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬮᬓᭂᬦ᭄ᬓᬲᬩ᭄ᬢᬾᬦ᭄᭞ᬳᬰ᭄ᬭ