Kaca:Bali-lontar-aji-sasana-gaguritan-350ppi.pdf/5

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

[᭔ 4B]

᭛ ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬸᬘᬸᬂ ᭛᭜᭛ ᬢᬶᬃᬣᬵᬫᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬲᬸᬘᬶ᭠ᬳ᭄ᬦᬶᬂᬫᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬜᬦᬾᬳᬶᬯᬂ᭞ᬤᬤᬶᬍᬢᬸᬄᬓᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢ
ᬦ᭄ᬓᬕᬸᬕᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬵᬂᬅᬚᬶᬭᬶᬂᬤᬹᬃᬚ᭄ᬚᬦ ᭛ ᬕᬸᬡᬳᬜᬸᬤ᭄᭞ᬲᬂᬲᬸᬚᬦᬬᬦ᭄ᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬓᬤᬹᬃᬚ᭄ᬚᬦᬦ᭄᭞ᬫᬳ᭄ᬩᭂᬓ᭄‌ᬘᭀᬯᬭᬄᬲᬲᬵ
ᬳᬶ᭞ᬳᭂᬥᬩᬶᬗᬸᬂ᭞ᬫᬢᬶᬢᬶᬲ᭄ᬗᬶᬗᭂᬢᬶᬦ᭄ᬕᭂᬦᬄ ᭛ ᬚᬕᬢ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬗᭂᬮᬄᬓᬮᬶᬮᬶᬭᬦ᭄ᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬓᬮᬶᬮᬶᬭᬦ᭄ᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬫᬶᬦᬓᬤᬶ᭞
ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬸᬳᬸᬂ᭞ᬲᬮᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬧᬘᬂᬢᬫ ᭛ ᬜᭂᬫ᭄ᬩᬄᬜᬸᬗ᭄ᬲᬸᬂ᭞ᬲᭀᬮᬄᬤᬤ᭄ᬯᬦᬾᬫᬦᬸᬢᬸᬕ᭄᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬩᬓᬢᬂ᭞ᬧᬗᬢᬕ᭄ᬳᬶᬲᭀᬮᬄᬗᬸᬦᬶ᭞᭠

[᭕ 5A]
ᬲᬶᬦᬄᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬧᬕᬯᬾᬦ᭄ᬳᬯᬓᬾᬰᬸᬪ᭞ ᭛ ᬚᬢᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦᬾᬢᬾᬳᬶᬩᬸᬫᬶᬳᬕᬸᬂ᭞ᬨᬮᬓ᭄ᬭ᭄ᬫ᭄ᬫᬦᬶᬢᬄ᭞ᬢᭀᬗ᭄ᬲᬶᬤᬩᬳᬦ᭄ᬗᭂᬮᬶᬤᬶᬦ᭄
᭞ᬓᬶᬢᬓ᭄ᬓᬶᬢᬸᬓ᭄᭞ᬫᬓᬶᬢᬸᬓᬦ᭄ᬫᬲᬶᬄᬩᬓᬢ᭄ ᭛ ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬵᬫᬮᬸ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳᬮᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳᬬᬸ᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬧᭂᬲᬦ᭄ᬳᭂᬜᬓ᭄᭞ᬧᬘᬂᬢ᭄ᬯᬭᬓᬢᭂᬧᬸᬓᬶᬦ᭄
᭞ᬫᬸᬮᬧᭂᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᭂᬜᬓ᭄ᬧᬘᬂᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ ᭛ ᬢᭀᬂᬓᬲ᭄ᬮᬶᬧᬸᬃ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬵᬤᬤᬶᬲᬭᬸᬲᬭᬸ᭞ᬧᬮᬶᬂᬢ᭄ᬯᬭᬵᬩᬶᬱ᭞ᬳᬸᬧᬫᬶᬬᬂᬕᭀᬤᬾᬮ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬲ
ᬫ᭄ᬧᬶᬲᬢᬸᬲ᭄᭞ᬳᬤᭀᬄᬳᭀᬤᬾᬮ᭄ᬜᬦᬾᬳᬶᬮᬂ ᭛ ᬫᬲᬦ᭄ᬧᭂᬲᬸ᭞ᬢᬸᬯᬸᬄᬜᬦᬾᬢ᭄ᬯᬄᬓᬢᬸᬚᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬵᬳᭂᬜᬓ᭄ᬗᬯᬕ᭄᭞ᬳᬶᬨᬮᬓᬃᬫ᭄ᬫᬫᬗ