Kaca:Bali-lontar-aji-sasana-gaguritan-350ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

[᭓ 3B]

ᬭᬶᬯ᭄ᬓᬲ᭄ᬫᬲᬶᬄᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂ ᭛ ᬉᬫᬄᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬢᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬳᬸᬧᬫᬶᬬᬂᬮ᭄ᬯᬶᬃᬬᬫᬡᬶ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬢᬸᬢᬸᬕ᭄‌ᬭᬾᬗ᭄ᬕᬂᬭᬾᬗ᭄ᬕᭀᬂ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬵᬩ᭄ᬭᬡᬵᬢ᭄ᬯᬭᬫᬶᬲᬶ᭞ᬢ᭄ᬯ
ᬭᬫᬳᬦ᭄ᬳᬲᬶᬂᬳᬮᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬤᬶᬢᬸᬋᬕᭂᬤ᭄‌ᬍᬢᬸᬄ᭞ᬫᬶᬲ᭄ᬓᬶᬦᬾᬳᬤᬧᬋᬓᬦ᭄᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬵᬲᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬳᬤᬸ᭞ᬓᬯᬄᬦᬸᬢᬸᬕ᭄ᬫᬳᬶᬍ
ᬳᬦ᭄ ᭛ ᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬓᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬩᭂᬭᬕ᭄‌ᬧᬶᬢᭀᬯᬶᬫᭀᬓᭀᬄᬫᬍᬗᬶᬲ᭄᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬲᬓᬶᬂᬓᬸᬭᬂᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬵᬳᬤᬫᬫᬸᬩᬤᬶᬦ᭄᭞ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬲ
ᬚᬓᬸᬭᬂᬦᬲᬶ᭞ᬳᬤᭀᬄᬜᬶᬤᬬᬂᬫᬢᬫ᭄ᬬᬸ᭞ᬳᭂᬜᬾᬦ᭄ᬲᬾᬡ᭄ᬥᭂᬫ᭄ᬧᬘᬂᬢᭂᬓᬵ᭞ᬓᬭᬡᬵᬩ᭄ᬭᬕ᭄ᬓᬳᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬕᬯᬾ

[᭔ 4A]
ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥ ᭛ ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᭂᬲᬄ᭞ᬕᭂᬮᬄᬫᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬓᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬲᬸᬕ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬗ᭄ᬕᭀ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬓᬸᬩᬸᬯᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬤᭀᬄᬜᬶᬤᬬᬂ
ᬗᬶᬲᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬯᬍᬲ᭄ᬭᬶᬂᬫᬶᬢ᭄ᬭᬵᬭᬯᬸᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬢᬶᬯᬲᬾᬓᬮᬶᬯᬵᬢ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬓᬰ᭄ᬫᬮᬦᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬮᭀᬦᬳᬧᭂᬲᬸ᭞ᬓᬩᬢᭂᬓ᭄ᬩᬦ᭄ᬩᬲᬂᬮᬬᬄ ᭛
ᬍᬳᭂᬂᬫᬢᬶᬲᬧᬶᬲᬦᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂᬢᬾᬦᬾᬦ᭄ᬳᭂᬦᬸᬫᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬦᬳᬦᬂᬲᬓᬶᬢ᭄ᬓᬮᬭᬦ᭄᭞ᬓᬚᬦ᭄ᬢᬓᬦ᭄ᬓᬲᬶᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬕᬯᬾᬧᬥᬧᭂᬮᬸᬄ᭞ᬤᬶᬚ
ᬗᬮᬶᬄᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬮᬭᬦ᭄ᬳᬶᬲᬸᬕᬶᬄᬢ᭄ᬯᬄᬪᬶᬦ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬕᬸᬤᬶᬕ᭄᭞ᬚᬦᬶᬳᬶᬢᬸᬂ᭞ᬩᬶᬦᬦ᭄ᬳᬶᬲᬸᬕᬶᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ ᭛᭜