Kaca:Bali-lontar-aji-sasana-gaguritan-350ppi.pdf/24

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭓ 23B
᭒᭓
ᬤᬤᬶᬍᬕ᭞ᬍᬕᬧᬮᬦᬾᬓᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬫᬦᬫ᭄ᬧᬶᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬫᭀᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬢᬦ᭄‌ᬧ᭄ᬕᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬳᬬᬸ ᭛ ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬓᬶᬂᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬯᬄᬗᬸᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬤᬦᬧᬸᬡ᭄ᬬ
ᬦᬾᬓᬳᬢᬸᬃ᭞ᬢᬸᬭᬶᬂᬫᬰᬓ᭄ᬱᬶᬲᬂᬯᬶᬓᬸ᭞ᬲᬳᬩᭂᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬘᬸᬫᬯᬶᬲ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬤᬦᬫᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬬᬦᬶᬂᬲᬓᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬭᬯᬸᬄᬢᬦ᭄ᬲᬓᬶᬂ᭠
ᬳᬶᬗᬸᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬤᬦᬫᬥ᭄ᬬᬵᬓᬯᬲ᭄ᬢᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬦᬫᬥ᭄ᬬᬵᬨᬮᬫᬥ᭄ᬬ᭞ᬍᬯᬶᬄᬤᬦᬍᬯᬶᬄᬢᭂᬧᬸᬓ᭄ ᭛ ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬥᭂᬧᬾᬳᭀᬩᬄᬤᬓᬶ᭞ᬫᬯᭂᬄᬤᬦ᭞
ᬇᬥᭂᬧᬾᬢᬦ᭄ᬲᬄᬳᬶᬩᬸᬓ᭄᭞ᬩ᭄ᬭᬡᬢᭂᬮᬄ[strike‌]ᬲᬳᬶᬳᬶᬢᬸᬂ᭞ᬯᭂᬢᬸᬲᭂᬩᭂᬂᬫᬺᬗᬸᬲ᭄‌ᬲᬳᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬸᬕᬸᬓᬃᬫ᭄ᬫᬨᬮ᭞ᬤᬦᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵᬯᬲ᭄ᬢᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄ

[᭒᭔ 24A]
ᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵᬨᬮᬩᬓᬢ᭄᭞ᬧᬗᬸᬘᬧ᭄ᬲᬂᬯᬶᬓᬸᬍᬯᬶᬄ᭞ᬓ᭄ᬦᬫᬢᬗ᭄ᬳᬭᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬲᭂᬗ᭄ᬓᬵᬗᬮᬶᬄᬳᬬᬸ ᭛ ᬳᬲᬶᬂᬲᭀᬮᬳᬾᬤᬶᬕᬸᬫᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬮᬾᬦ
ᬦ᭄᭞ᬳᬶᬥᭂᬧ᭄‌ᬍᬕᬦᬾᬫᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬢᬧᬩ᭄ᬭᬢᬲᬥᬸ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢ᭄ᬯᬭᬫᬮᬸᬤᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬢᬢᬓᬦ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬤᬶᬚᬵᬗᬮᬶᬄᬨᬮᬳᬬᬸ᭞ᬤᬤᬶᬦᬶ
ᬱ᭄ᬝᬬᬫᬓᭂᬚᬂ᭞ᬫᬢᬶᬳᬶᬥᬸᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬨᬮᬦᬾᬓᭀᬘᬧ᭄ᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬶᬩᬸᬓᬾᬫᬫᬸᬳᬸᬦ᭄ ᭛ ᬬᬦᬶᬂᬲᬂᬫᬢᬓᬶᬢᬓᬶ᭞ᬤᬦᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞
ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬫᬫᬸᬗ᭄ᬕᭂᬮᬶᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬂᬢᬺᬱ᭄ᬡᬵᬳᬶᬩᬸᬓ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬓ᭄ᬭᭀᬥᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬸᬩᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬸᬧᬫᬳᬶᬳᭂᬩᬸᬩ᭄᭠