Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/13

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

Bapan-mémén Ratni aget maderbé pianak asiki yadin luh taler patuh. Malihné, yening pianak luh lebih inget tekén rerama bandingang tekén pianak muani. Napi malih Luh Ratni anteng pisano Sabilang sanja ngalap gondo ka carike belod sané magenah ring Subak Pala. Kénten masé ngérereh dagdag tur don biu ka tegalé sané madampingan sareng carikné.

Mangkin ring lingkungan Banjar Tegal Belodan, kénten masé ring lingkungan Banjar Dukuh, Dauh Pala, Jambe Belodan, Tegal Baleran, Tunggal Sari sane masuk kawasan Désa Dauh Peken sami masekolah. Saking SD, SLTP, SLTA wénten taler ring Perguruan Tinggi. Sakimon ngancan negehang medikang sané nutugang masekolah. Sané tamat SD sami. Kénten masé ke SLTP, dipradé wénten masé langah-langah sané tan nglanjutang masekolah. Jani apan kewajibang olih pamerintah, paling sing wajib tamat SLTP utawi istilah mangkiné pendidikan dasar 9 tahun. Pan Ratni, yadiapin tani, sahasa ngetohin pianak ipun masekolah sesidan-sidané, yén mresidayang rauh ring SLTA. Napi malih kakecap ring tetujon pamerintah, nginjek "Pembangunan Jangka Panjang", 1 April 1994, jantos 25 tahun tog semprog mangdaja jati-jati sumber daya manusiané nincapang becik ring Indonesia.

Mén Ratni, Pan Ratni nglemeng kedék padidi, ngemanahin zamané sané kancan wayah kancan akéh paitungané. Nika mawinan mangda tan katinggalan zaman patut ngetut ilmu masekolah apang wénten bekel "masa depan". Cutetné mangkin jemet. Jemet malajah, jemet magaé. Tios ring punika tan surud ngrestiti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, tan lali setiti bakti ring rerama. Becik


7