Nemoe Karma/Nganten

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Nemoe Karma  (1931)  oleh I Wayan Gobiah
Nganten

[ 38 ]bang njetné, jéning soeba beneh pentasné lakar ngoengsi kaliangané, eda boein pijerina!”

— ,,Nah, jana kéto dja, boeka papineh tjainé, beli noeoetang dogén. Nanging ké tegarang masih tari ija, singnja kagét ada itjan Widi, enjak ija ngidep moenji.”

— Jan boeat kétoné dja, masa déwék tiang nabdabang ento.”

NGANTEN.

Ri sedek Mén Soekarsi maratengan, pakalihan ring pianakipoené Ni Soekarsi, raris Mén Soekarsi ngomong sapoeniki.

— ,,Djantoek, i poean wan njai moeani oeli kanginan mai.”

— ,,Wa Pan Sangga mé? Ija ngoediang mai.”

— ,,Apa ngoediang, ija ngidih njai, bakal sakapanga ngadjak belin njai I Sangga. Kénkén men njai?”

— ,,Waoe asapoenika, djag njerit ipoen ngeling, raris bah mapoelisahan, masasambatan kamati-mati.”’

— ,,Jéning tiang lakar pakoerenang mémé tekén ija, boeka apa ban mémé, toesing pesan tiang lakar njak ngidepang moenjin méméné, lasia pesan tiang ngemasin mati. Nah, jan kéto lakar teher pangidep méméné ngadjak i bapa, tiaag lakar magedi oeli dini, djoemah soeba mémé adjak bapa né melah-melah!”

— ,,Djantoek, dong eda njai djag idjoe sedih, padingehang moenjin méméné maloe, mémée tondén pragat ngraos tekén njai!”

— ,,Sing, memé, depang soeba pragatang amoen to, eda mémé boein ngraos tekén tiang, tiang apa lakar ngidepang masih toesing.”

— ,,Ento sedeng melaha pesan Loeh, madakang mémé boein, apang Loeh tra njak ngidepang, krana kéto, mémé pitoewi bapan njai, toesing pesan bakal soeka tekéning njai matimpal kema.”

Waoe asapoenika, raris ipoen negak malengok, sambilang ipoen ngeling selegoek-selegoek sigsigan. Meémenipoen raoeh ngoesap-oesap toendoennjané, toer ngaras pipinipoené Ni Soekarsi si, kandoegi senakangnjané ngrétkét ring bok méménipoené. Doek poenika, mémén ipoené masambilan ngomong nanging makisi-kisi. Sadérangé méménnjané ocwoesan ngraos. Ni Soekarsi sadrana ngimpekin méménipoené. sambil makroena.