Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/94

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭙᭓ 93B]
᭙᭓᭞
ᬳᬤᭀᬓᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬯᬶᬱᬬᬦᬾᬳᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬾᬢ᭄ᬯᬭᬚᬢᬯᬂ᭞ᬦᬾᬮᬾᬄᬓᬮᬯᬦ᭄ᬓᭂᬢᬶᬮ᭄᭞ᬦᬾᬲᬶᬦᬄᬫᬶᬯᬄᬦᭂᬲᬶᬗᬶᬤ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬸᬲᬶᬂᬢ
ᬯᬂᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬦᭂᬧᬘᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᬦᬯᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦᬸᬮᬶᬄᬧᬗᬃᬣᬶ᭞ᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬢᬸ᭞ᬦᬾᬳᬶᬮᬶᬤ᭄ᬧᬘᬂᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦᬂ᭟᭐᭟᭑᭒᭟ᬚᬦᬶᬳ᭄ᬬᬂᬫᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬦᬾᬦᬦ᭄ᬤᬂ
ᬲᬸᬓᬧ᭄ᬭᬶᬳᬢᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬅᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬚᬳᬯᬓᬾᬓᬵᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬳᬯᬓᬾᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬳᬤᭂᬓ᭄ᬤᬤᬶᬳᬸᬲᬸᬤ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬩᬦ᭄ᬢ
ᬲ᭄ᬤᬤᬶᬯᬤᬄ᭞ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬬᬦ᭄‌ᬬᬲᬸᬩᬫᬢᬶ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬲᬂᬅᬗ᭄ᬓᬭᬢᭂᬮᬄᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟᭐᭟᭑᭓᭟ᬩᬗ᭄ᬓᬾᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬗᬭᬲ᭞ᬘᬭᬭᬯᭀ
[ ᭙᭔ 94A]
ᬲ᭄ᬓᬓᬶᬳᬶᬢᬸᬦᬶ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬅᬗ᭄ᬓᬭᬦᬾᬗ᭄ᬭᬲ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬋᬂᬬᬫᬢᬶ᭞ᬓᬾᬢᭀᬫᬲᬶᬄᬤᬸᬓᬾᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫᬸᬮᬳᬯᬓᬾᬢᬦ᭄ᬫᬶᬮᬸ᭞ᬗᬭᬲᬬᬂᬲᬸᬓ
ᬤᬸᬄᬓ᭞ᬢᬸᬯᬄᬅᬗ᭄ᬓᬭᬗᬭᬲᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬭᬸ᭞ᬩᬦ᭄ᬭᬲᬦᬾᬗᭂᬩᭂᬓᬶᬦ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬓᭂᬢᬶᬮ᭄ᬤᬤᬶᬘᬘᬶᬫ᭄ᬧᭂᬤᬦ᭄᭞ᬳᬶᬅᬗ᭄ᬓᬭᬤ
ᬳᬢ᭄ᬲᬶᬗᬶᬤ᭄᭞ᬬᬫᬢᬶᬩᬸᬲᬦ᭄ᬩᬸᬲᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬬᬳᬦᬾᬢᬓᬸᬢ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄‌ᬬᬲᬢᬸᬯᬸᬓ᭄᭞ᬬᬦᬕᬶᬄᬫᬗᭀ
ᬤᬕᬂ᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬦᬾᬳᬤᬤᬶᬕᬸᬫᬶ᭞ᬬᬗᬸᬤᬸᬄ᭞ᬫᬵᬦᬸᬱᬦᬾᬢᬦ᭄ᬭᬾᬭᬾᬦᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭕᭟ᬳᬶᬅᬗ᭄ᬓᬭᬦᬾᬓᬸᬘᬧᬂ᭞ᬤᬤᬶᬅᬢ᭄ᬫᬤᬸᬓᬾᬫ