Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/89

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭘᭘ 88B]
᭘᭘᭞
ᬦᬓ᭄ᬫᬶᬯᬄᬳᬸᬩᬸᬳᬦ᭄᭞ᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬓᭂᬤᬶᬲ᭄ᬫᬶᬦᬓᬤᬶ᭞ᬭᬾᬄᬳᬫᭀᬗᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬩᬭᬂᬳᭀᬮᬲᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬳᬤᬰᬶᬱᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳ
ᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬲᬲᭂᬧᭂᬮᬦ᭄᭞ᬫᬓᬬᬰᬭᬶᬂᬳᬶᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬳᬧᬂᬲᬸᬓᬩᬸᬗ᭄ᬳᬄ᭞ᬲᬸᬓᬫᬦᬳᬾᬗᬢᭀᬦᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬩᭂᬓᭂᬮ᭄ᬤᬶᬳᬸᬭᬶ᭞ᬓᬵᬮᬢᬸᬯ᭞
ᬳᬶᬗᬦᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬫ᭄ᬧᬸᬄᬗᬮᬶᬄ᭟᭐᭟᭓᭔᭟ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬳᭀᬜᬳᬦᬓᬾᬢᬸᬮᬸᬂᬲᬓᬶᬢᬂ᭞ᬢᭀᬂᬦᬯᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬯᬓᬾᬫᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬦᬓᬾ
ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬳᬶᬤᬸᬧᬂ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬂᬳᬢᬶᬦᬾᬫᭀᬬᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬲᬸᬂᬲᬂ᭞ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬾᬜᬗ᭄ᬓᬮᬥᬶᬭᬶ᭟᭐᭟᭓᭕᭟ᬦᬾᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬢᬹᬃᬓᬓᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬾᬯ᭞
[ ᭘᭙ 89A]
ᬦᬾᬚᬵᬢᬶᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄ᬓᬓᬶ᭞ᬗᬸᬮᬄᬲᬸᬓᬲᬓᬵᬮ᭞ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬳᬧᬗᬲᬸᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬾᬢᬂᬓᬬᬗᬾᬫᬢᬶ᭞ᬭᬾᬄᬲᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬩᬗ᭄ᬓᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬦᭂᬗᬶ
ᬮ᭄᭟᭐᭟᭓᭖᭟ᬲᬸᬩᬫᬢᬲᭂᬓᭂᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬗᭂᬮᬄᬭᬲ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦᬄᬦᭀᬭᬓᬭᬶ᭞ᬗᬸᬤᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬤᬮᬶᬳᬂ᭞ᬩᬶᬲᬗᬭᬲᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭞ᬩᬸᬤᬸᬄᬳᭀᬃ
ᬣᬦᬾᬕᬸᬕᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬲᬓᬵᬮ᭞ᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄᬮᬯᬸᬢ᭄‌‌ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬩᭀᬬᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭗᭟ᬥᬸᬄᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬵᬓ᭄ᬓᬓᬶᬧᭀᬮᬶᬄᬗᬸᬦᬶᬗᬂ᭞ᬦᬾᬫᬲᬶᬫ᭄ᬧᭂ
ᬦ᭄‌ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭᬬᬂ᭞ᬦᬯᬶᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬍᬧᬶᬢᬶᬯᬂ᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬓᬶᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬜᬤ᭄ᬬᬦᬸᬦᬲ᭄᭞ᬲᬩᬸᬄᬯᬘᬦᬦ᭄ᬲᬂᬓᬮᬶᬄ᭟