Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/79

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭗᭘ 78B]
᭗᭘᭞
ᬢᬗ᭄ᬓᬬᭀᬕ᭄ᬬᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬉᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬫᬗᬮᬧᬶᬮᬶᬮᬶᬕᬸᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬗᭂᬫ᭄ᬧᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬩᬸᬢ᭄᭞ᬫᬓᬵᬤᬶᬢᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬭᬸᬲᬓᬂ᭞ᬮᬶᬮᬶᬕᬸᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬓᬾᬢᭀᬩᬩ᭄ᬭᬢᬦ᭄ᬜ
ᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬮᬮᬶᬳᬚᬮᬸᬧ᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬘᬂᬗᬮᬓ᭄ᬱᬡᬳᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭔᭘᭟ᬬᬦ᭄ᬓᬾᬢᭀᬩᬳᬦ᭄ᬦᭂᬧᭂᬢᬂ᭞ᬦᬸᬶᬢᬦᬸᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬓᬦᬶᬃᬪᬦᬦ᭄ᬧ
ᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢᬹᬃᬫᬯᬸᬯᬸᬄᬧᬜ᭄ᬚᬂᬢᬸᬯᬸᬄ᭞ᬮᬭᬭᭀᬖᬦᬾᬫᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲ᭄᭞ᬭᬾᬄᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬧᬧᬗᬦᬦ᭄ᬩᬸᬲᬾᬢ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬦᬾ ᬫᬧᬭᬩ᭄ᬲᬂᬳᬦᭀᬫᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬰ
ᬓ᭄ᬢᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬢᬧᬸᬚᬶ᭟᭔᭙᭟ᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬫᬜᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬬᬂ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬫᭀᬮᬶᬄ᭞ᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄ᬤᬾᬯᬍᬯᬶᬄ᭞ᬲᬳᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬫᬜᬸᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬲᬂᬅᬃᬣᬢᬶᬧ᭄ᬭᬕᬸᬰ᭞
[ ᭗᭙ 79A]
ᬫᬮᬶᬄᬫᬢᬹᬃ᭞ᬳᬶᬩᬸᬲᬾᬢ᭄ᬗᬢᬹᬭᬶᬦ᭄ᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬧᬘᬂᬗᬮᬶᬄᬯᭀᬄᬯᭀᬳᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟᭕᭐᭟ᬩᭂᬓᬸᬮ᭄ᬳᬧᭂᬮ᭄ᬫᬶᬯᬄᬳᬳ᭞ᬓᬓᬦᬶᬬᬂ
᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬢᬹᬃᬭᬶᬂᬲᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬢᬸᬲ᭄ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬤ᭄ᬨ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭞ᬓᬮᬸᬤ᭄ᬭᬸᬗ᭄ᬓ᭞ᬳᬶᬤᬶᬭᬾᬚᬾᬂᬓᬶᬮᬓ᭄ᬓᬶᬮᬸᬓ᭄᭞ᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬲ
ᬕᬾᬢ᭄ᬫᬜᬶᬗᬓ᭄᭞ᬢᬸᬮᬂᬩᬯᭀᬓ᭄ᬧᬕᬸᬮᬶᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭟᭐᭟᭕᭑᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬲᬂᬲᬸᬘᬶᬢ᭞ᬳᬹᬥᬸᬄᬘᬳᬶᬲᬂᬅᬃᬣᬢᬶ᭞ᬦᬾᬢᬸᬮᬂᬚᬦ᭄ᬫᬓ
ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬤᬶᬢᭂᬗᬄᬤᬶᬧᬶᬗ᭄ᬕᬶᬃᬢᬸᬓᬤ᭄᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬲᬸᬩ᭞ᬧᬳᬓ᭄ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᭂᬜ᭄ᬘᬾᬦ᭄ᬲᬾᬢᬶᬩᬦ᭄ᬕᬸᬯᬓ᭄ᬜ᭞ᬇᬦ᭄ᬤᬬᬂᬚᬧᬢ᭄ᬯᬶᬦ᭄᭟᭐᭟