Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/77

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭗᭖ 76B]
᭗᭖᭞
ᬓ᭄᭞ᬗᬩᬓᬫᬢᬶᬦᬾ ᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬅᬢ᭄ᬫᬦᬾᬤᬤᬶᬲᬗ᭄ᬰᬭ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬗᬸᬲᬧᬧᭂᬮᬶᬄ᭟᭓᭘᭟ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬸᬦᬶᬗᬬᬂᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀ
ᬲ᭄ᬲᭂᬓᭂᬢᬶᬢᬲᬸᬦᬶᬂ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬓᬧᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬂᬳᬶᬸᬂᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬳᬶᬘᬮ᭄‌ᬦᬸᬮᬸᬶᬮᬶᬢᬶᬬᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬯᬰ᭄ᬭᬬᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬗᬱ᭄ᬝᬶᬢᬶᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂ᭞ᬲ᭄ᬬᬸᬶᬂᬮᬸᬶᬢ᭄ᬭᬶᬂ
ᬗᬶᬸᬲ᭄ᬢᬸᬶᬢᬸᬶᬪᬸᬶᬓ᭄ᬢᬶᬸᬭᬤ᭄ᬭ᭞ᬲᬂᬮᬢ᭄ᬭᬗᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬯᬶᬥᬶ᭟᭐᭟᭓᭙᭟ᬯᬯᬸᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬓᬸᬢᬸᬲ᭄ᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬾᬯᬰ᭄ᬭᬬ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬳᬶᬤᬫᬗ᭄ᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬮᬸᬕ᭄ᬭ
ᬓᬤᬶᬦᬾᬯᬸᬲ᭄ᬓᬢᬸᬃ᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬓᬶᬂᬮᬯᬲ᭄᭞ᬲᬳᬶᬗᬤᬂ᭞ᬫᬦᬶᬜ᭄ᬚᭀᬳᬦᬓ᭄ᬦᬾᬲᬥᬸ᭞ᬲᬦᬾᬬᭀᬕ᭄ᬬᬗᬫᬥᭂᬫᬂ᭞ᬲᬂᬬᬓ᭄ᬱᬦᬾᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬰ
[ ᭗᭗ 77A]
ᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟᭔᭐᭟ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬳᬮᬦ᭄ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬓᬤᬶᬧᬦ᭄ᬤᬸᬓᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬥᬸᬄ᭞ᬲᬯᬶᬭᬾᬲᬶᬦᬄᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬧᬘᬂ
ᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬬᬂᬚᬕᬢᬾᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬫᬸᬦᬄᬳᬶᬭᬓ᭄ᬱᬲᬫᬸᬃᬓ᭄ᬓ᭞ᬦᬾᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬗᬸᬲᬓᬲᬶᬓ᭄᭟᭐᭟᭔᭑᭟ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬥᬸᬄᬯ
ᬦᬭ᭞ᬲᬂᬅᬃᬣᬢᬶᬮ᭄ᬯᬶᬄᬯᬕ᭄ᬫᬶ᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬲᬸᬩᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬢᬳᬸ᭞ᬩᬸᬓᬳᬦᬾᬓᬧᬶᬥᬃᬣ᭞ᬲᬓᬾᬯᬮ᭞ᬳᬶᬭᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬚᬢᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬘ
ᬳᬶᬦᬯᬂᬤᬶᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬫᬲᬶᬄᬦᬸᬳᭀᬃᬣᬓᬤᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭔᭒᭟ᬲᬂᬯᬦᬭᬫᬢᬹᬃᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬲᬂᬍᬯᬶᬄᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦᬾᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬳᬢᬹᬃᬢᬶ