Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/108

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭐᭗ 107B]
᭑᭐᭗᭞
ᬗᭂᬦᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬢᬦ᭄ᬤᬤᬶᬳᬫ᭄ᬧᬳᬂ᭟᭐᭟᭒᭓᭟ᬤᬸᬫᬥᬓ᭄ᬜᬮᬸᬶᬂᬳᬶᬦᬸᬢᬸᬕᬂ᭞ᬧᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬮᬓᬶ᭞ᬲᬸᬓᬩᬋᬂᬜᬸᬂᬲᬸᬂᬳᬶᬥ᭞ᬫᬳᬸᬭᬸᬓᬶ
ᬓᬶᬸᬂᬦ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬦᬾᬳᬶᬤᬶᬄᬓᬓ᭞ᬫᬓᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬚᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬲᭀᬫᬄ᭟᭐᭟᭒᭔᭟ᬓᬾᬢᭀᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲ᭞ᬗᬍ
ᬫᭂᬲ᭄ᬫᬢᬩᬸᬄᬕᬶᬕᬶᬲ᭄᭞ᬲᭂᬩᭂᬂᬳᬶᬍᬧ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬮᬶᬬᬢ᭄ᬳᬍᬧ᭄ᬫᬸᬓᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬲᬦ᭄ᬜᬢᬦ᭄ᬧᬭᬭᬸᬶᬯᬢ᭄᭞ᬤᬾᬶᬸᬦᬶᬸᬲᬸᬶᬮᬶᬸᬢᬸᬶ᭞ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬶ
᭞ᬗᬮᬾᬬᭀᬲ᭄ᬫᬲᬯᬸᬃᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭕᭟ᬥᬸᬄᬓᬓᬚᬶᬯᬵᬢ᭄ᬫᬦᬶᬭ᭞ᬗᬸᬶᬂᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬓᬩᬩᬲ᭄ᬩᬗᭂᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬓᬓᬢᭀᬗᭀᬲᬶᬭ᭞ᬫᬭᬕ
[ ᭑᭐᭘ 108A]
ᬢᬂᬬᬰᬦ᭄ᬯᬥᬸ᭞ᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬧᬢᬶᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬲᬢ᭄ᬬᬾᬮᬓᬶ᭞ᬩᬦᬶᬩᬋᬂᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭟᭐᭟᭒᭖᭟ᬳᬶᬭᬢ᭄ᬯᬭᬜᬸᬤᬶᬲᬸᬓ᭞ᬬᬦ᭄ᬗᬯᬶᬦᬂᬲᬓᬶᬢ᭄ᬮᬓᬶ᭞ᬲᬶ
ᬤ᭄ᬥᬦᬾᬜᬸᬓᬬᬂᬲᭀᬫᬄ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬤ᭄ᬬᬦᬶᬭᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬦ᭄᭞ᬗᬮᬶᬯᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬮᬸᬦᬦ᭄ᬪᬯᬲᬵᬕᬭ᭟᭐᭟
᭒᭗᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬲᬶᬄᬓᬗ᭄ᬕᭀᬓᬸᬫᬄ᭞ᬦᬾᬳᭀᬚᭀᬕ᭄ᬓᬬᬗᬾᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬚᬕᬢ᭄ᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭞ᬤᬶᬢᬸᬦᬶᬭᬩᬋᬂᬓᬓᬸᬂ᭞ᬫᬸᬧᬸᬳᬸᬧᬄᬓᬢᬸ
ᬬᬸᬳᬦ᭄᭞ᬤᬸᬓᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂᬧᭂᬚᬄ᭟᭐᭟᭒᭘᭟ᬳᬶᬭᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬗᬯᬾᬦᬂ᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬃᬗᬾᬯᭂᬳᬶᬦ᭄ᬮᬓᬶ᭞ᬳᬲᬶᬂᬦᬾᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬜᬶᬓ