Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/103

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭐᭒ 102B]
ᬥᬓ᭄᭞ᬫᬮᬳᬶᬩ᭄ᬓᬧᬸᬘᬓ᭄ᬩᬸᬓᬶᬢ᭄᭞ᬩᬸᬓᬶᬢ᭄ᬧᬭᬲ᭄ᬩᬢᬸᬦᬶᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬢᬸᬄᬤᬗ᭄ᬓᬮ᭄ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬓᭂᬩᬸᬲ᭄᭞ᬚᭀᬄᬧᬘᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬲᬸᬓ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬓ
ᬢᬶᬢᬶᬦ᭄ᬧᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬮᬶᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢᬾᬫᬗᬸᬢᬂᬘᭀᬭᬄ᭟᭐᭟᭕᭐᭟ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬤᬧᬫᬾᬤᬦ᭄ᬜ᭞ᬳᬶᬤᬸᬧᬾᬓᬮᬯᬦ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬳᬶᬤᬸᬧᬾ
ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬫᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬤᬶᬫᬢᬶᬦᬾᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬩᬸᬯᬄᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾ᭞ᬥᬸᬓ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬜᬸᬯᬸᬤᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬘᭀᬭᬄ
᭞ᬫᬢᬶᬦᬾᬢᬦ᭄ᬗᬩᬅᬃᬣᬶ᭞ᬜᬸᬯᬸᬤᬂᬚᬭᬸᬄ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬫᬸᬓ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬩᬸᬯᬄᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭟᭐᭟᭕᭑᭟ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄‌ᬬᬓ᭄ᬱᬘᬾᬗᭂᬄᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬘᭂᬮᬂᬦᬫ᭄ᬧᬶᬅᬃ
[ ᭑᭐᭓ 103A]
ᬣᬶᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶᬘᭂᬥᬂᬢᬦ᭄ᬓᬫᭂᬃᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬤᬸᬯᭂᬕ᭄ᬫᬤᬶᬄᬩᭂᬦᭂᬄᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬫᬶᬭᬶᬬᬓ᭄ᬱᬫᬸᬮᬭᬶᬭᬶᬄ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄‌ᬬᬫᬲᬯᬸᬃᬓᭂᬜᬸᬂ᭞ᬜᬶᬦᬳᬂᬕᬶᬭᬂ᭞
ᬤᬶᬫᬦᬄ᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬾᬯᬩᬸᬤ᭄ᬥᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬮᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬯᬘᬦ᭟᭐᭟᭕᭒᭟ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬮᬲ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬤᬕᬶᬂᬧᬢᬹ
ᬢᬾᬦᬾᬲᬶᬗᬶᬤ᭄᭞ᬯᬘᬦᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬪᭀᬬᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬫᬃᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬓᬕmᬳᭂᬮ᭄ᬓᬳᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬓᭀᬢ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬯᬭᬄᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬲ
ᬗ᭄ᬰᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬢᬲ᭄ᬢᬲ᭄᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬭᬸᬭᬸᬲ᭄ᬫᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓᬶᬦ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬲᬧᬢᬸᬥᬸᬄᬳᬶᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬥ᭟᭐᭟᭑᭟