Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/8

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗ 7B]
᭗᭟
ᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬵᬢᬶ᭞ᬕᬸᬮᬸᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩᬦ᭄ᬓᭂᬤᬧᬦ᭄᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬳᬂᬓᬩᬮᬾᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬭᬸᬭᬸᬩᬶᬦ᭄ᬲᬶᬜ᭄ᬚᬗᬾᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬭᬦ᭄ᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬭᬹᬫ᭄᭞ᬫᭀᬦ᭄ᬫᭀᬦᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬾᬯ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬲᭂᬧᬳᬶᬕᬶᬸᬂᬲ᭄ᬢᬶᬸᬂ᭞
ᬫᬶᬭᬳᬾᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬶᬮᬶᬄᬳᬶᬘᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬸᬲᬦ᭄ᬦᭂᬫᬸᬮᬭ᭟᭜᭟ᬫᬮᬶᬄᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬶᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬ᭞ᬤᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬵᬢᬶ᭞ᬓᬸᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬭᬶᬂᬰᬾᬢ᭄ᬭ᭞ᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧᬂᬧ᭄ᬭᬢᬾᬓᬫᬵᬢᬶ᭞ᬢᬗᬶᬲᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬓᬶᬤᬸᬂᬓᬓᬯᬶᬦ᭄
᭞ᬧᭂᬢᭂᬂᬍᬫᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬍᬲᬸ᭞ᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬩᬳᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬓᬳᬦᬂᬲᬓᬶᬢᬾᬚᬦᬶ᭞ᬩᬸᬓᬍᬩᬸᬃ᭞ᬭᬲᬓᬤᬶᬢᬦ᭄ᬧᬚᬶᬯ᭟᭜᭟ᬮᬷᬮᬬᬂᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬮᬷᬮ᭞ᬓᬤᭀᬂᬜᬸᬲᬸᬧ᭄ᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬤᭀᬂᬘᬶᬗᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬾ
ᬯ᭞ᬦᬳᬦᬂᬮᬭᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬫᬕᬍᬂᬩᬦ᭄ᬳᬢᬶᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬲᬸᬮᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬧᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬩᭀᬦ᭄ᬤᭀᬮᬾᬤᬾᬯ᭞ᬦᭀᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬫᬶᬭᬄᬲᬳᬶ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬕᭂᬲᬸᬂ᭞ᬳᬸᬮᬶᬂᬳᬶᬮᬸᬩᬦ᭄ᬗᬸᬧᬬ᭟᭜᭟ᬢᬸᬫᬶᬦ᭄ᬢᬭᬸᬡᬦᬾᬗᬸ᭠
[᭘ 8A]
ᬘᬧ᭄᭞ᬫᬵᬲᬶᬫᬾᬫᬾᬘᬳᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᭀᬭᬳᬶᬦ᭄ᬚᬓᬸᬤᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬤᭂᬧᬂᬫᬾᬫᬾᬫᬮᬸᬫᬵᬢᬶ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬲᬸᬫᬯᬸᬃ᭞ᬥᬥᬭᬷᬫᬶᬦ᭄ᬤᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬫᬯᬱ᭄ᬝᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶ᭞ᬳᬶ
ᬩᬶᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬭᬹᬧᬦᬾᬓᬤᬶᬳ᭄ᬬᬂᬓᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬦ᭄᭟᭜᭟ᬢᬸᬫᬶᬦ᭄ᬢᬭᬸᬡᬦᬾᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬓᬭᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬩ᭄ᬬᬂᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬩ᭄ᬬᬂᬮ᭄ᬯᬲ᭄ᬫᬜᭂᬋᬧᬂ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᬕᭂᬦᬄᬤᬶᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬲᬭᬷ᭞ᬢᬸᬫᬶᬦ᭄ᬢᬭᬸᬡᬦᬾ
ᬲᬸᬫᬯᬸᬃ᭞ᬲᬶᬂᬜᬗᭂᬮᬄᬕᬕᬾᬮᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬲᬺᬧᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬦᬾᬗᭂᬮᬄᬕᬕᬾᬮᬦ᭄᭟᭜᭟ᬫᬯᬱ᭄ᬝᬳᬶᬫᬸᬤᬮᬭ᭞ᬭᬹᬧᬩᭀᬤᭀᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬤᭂᬓᬶᬮ᭄᭞ᬧᬭᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬸᬮᬶᬓ
ᬯᬳ᭄᭞ᬫᬶᬸᬂᬩ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬦ᭄ᬤᬦᬾᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬫᬯᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦᬸᬤᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬳᬚᬶᬓᭂᬢᬶᬩᭂᬮᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬩᬸᬓ᭄᭞ᬫᬾᬫᬾᬩᬳᬦ᭄ᬓᬸᬭᬂᬚᬶᬦᬄ᭟᭜᭟