Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/56

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭕ 55B]
᭕᭕
ᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬧᬗᬫᬹᬓᬶᬭ᭞ᬳᬦᬸᬫ᭄ᬧᭂᬲ᭄ᬦᬯᭀᬂᬫᬶᬮᬶ᭟ᬮᬄᬳᬳᬶᬓᬶᬮᬚᬶᬭᬾᬳᬶᬗᬤᬶᬮᬕ᭞ᬢᭂᬢᭂᬮᬸᬧ᭄ᬭᬤᬶᬧᬤᬶ᭞ᬕᬸᬮᬕᬸᬮ᭄ᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬮᬄᬧᬬᬸᬓᭂᬫ᭄ᬩᬸᬮᬦ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬧᬥᬳᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬧᬢᬶ᭞ᬩᬕᬾ
ᬦ᭄ᬤᬳᬸᬫᬃ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶ᭟ᬫᬭᬶᬓ᭄ᬭᭀᬱᬦᬾᬲᬶᬭᬾᬓᬸᬯᬤ᭄ᬬᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬳᬸᬕᬸᬮᬾᬩᬭᬶᬲᬶᬓᬶ᭞ᬧᬬᭀᬳᬲ᭄ᬭᬳ᭄ᬦ᭞ᬫᬭᬶᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬧᬸᬭ᭞ᬓᬭᬲᬢᬢᬗᬦ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬶᬭᬓᬸᬤᬸᬢᬦᬩ᭄ᬢᬶ᭞
ᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬲᬶᬭ᭞ᬓᬭᬲᬢᬗᬦ᭄ᬫᬫᬶ᭟ᬧ᭄ᬤᬗᬶᬭ᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬦᬭᬚᬂᬪᬹᬧᬢᬶᬢᬶᬕᬲᬫᬦ᭞ᬧ᭄ᬤᬗᬶᬭᬢᬶᬦᬭᬶᬓ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬡᬳᬫ᭄ᬤᬂ᭞ᬳᬶᬦᬓᬶᬲ᭄ᬲᬫᬶᬧ᭄ᬤᬂ᭞ᬦᬸᬮᬶᬲᬶᬦᬩᭂᬢ᭄ᬧ᭄ᬤᬗᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬳᬮᬶᬳᬸᬫᬃ᭞ᬪᬹ
ᬧᬢᬶᬢᬶᬕᬫᬵᬢᬶ᭟ᬓᬧᬶᬲᬦᬦ᭄‌ᬭᬾᬜ᭄ᬘᬗᬶᬭᬲᬫᬶᬕᬕᬲ᭄᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬬᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬶᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬬᬢᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬳᬸᬫᬃ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶ᭞ᬫᭂᬲᬳᬗ᭄ᬭᬲᬓ᭄᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬸᬮ᭄ᬤᬸᬮ᭄ᬓᬂᬳᬸᬭ
[᭕᭖ 56A]
ᬗ᭄ᬕᬶ᭟ᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄ᬧᬗᬫᬹᬓ᭄ᬱᭀᬮᬳᬶᬭᬓᬤᬶᬬᬓ᭄ᬱ᭞ᬗ᭄ᬭᬓᭀᬢ᭄ᬦᬸᬚᬄᬫᬾᬓᬮᬶ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬮᬦᬢᬓᬾᬄᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬾᬲᬸᬲᬸᬦᬢᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬓᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬮᬸᬫᬬᬸᬕᬶᬭᬶᬲ᭄᭞ᬩᬸᬩᬃᬲᬲᬭᬦ᭄᭞ᬲᬬᬸᬥᬦ᭄ᬰᬷᬃᬡ᭄ᬦᬩᭂᬃᬲᬶᬲᬶᬄ᭟
ᬤᬢᬦᬦᬲᬯᬶᬚᬶᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬧᬕᬄ᭞ᬬᬢᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬳᬮᬶ᭞ᬮᬦ᭄ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬳᬸᬫᬃ᭞ᬮᬚᭃᬂᬫᬭᬶᬧᬓᬸᬯᭀᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬫᬃᬭ᭄ᬬᬢᬸᬓᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬳᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬳ᭞ᬲᬗᬶᬩᬸᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶ᭟ᬫᭂᬤᭂᬓ᭄ᬓᬃᬱᬳᬸᬫ
ᬢᬸᬭᬫ᭄ᬮᬲᬵᬃᬱ᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦᬶᬓᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬬᬳᬕᬸᬗᬶᬗᬭᬩ᭄᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬢᬸᬳᬦ᭄ᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭞ᬩᬕᬶᬦ᭄ᬤᬳᬸᬫᬃᬮᬶᬂᬦ᭄ᬬᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬸᬦᬭᬦᬸᬫᬃ᭞ᬲᬯᬶᬚᬶᬳᬭᬦ᭄ᬳᬮᬶ᭟ᬲᬳᬩᬢᬾᬚᭃᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞
ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬓᬶᬦᬾᬦᬫ᭄ᬩ᭄ᬮᭀᬬᭀᬂᬦ᭞ᬫᬭᬶᬫᬃᬭ᭄ᬬᬢᬸᬮ᭄ᬓᬧ᭄ᬢ᭄ᬬᬄ᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬷᬫᬢᬸᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬦ᭄ᬲᬸᬫᭀᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬓ᭄ᬭᬲᬧᬦᬸᬫᬶᬭᬶᬲ᭄᭟ᬬᬢᬫᬢᬸᬃᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬓᬯᬸᬮᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬧᬦ᭄ᬤᬕᬶᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬷ᭞