Kaca:Bali-lontar-gaguritan-salampah-laku-pitutur-450ppi.pdf/42

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭔᭑ 41B]
ᬫᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄᬮ᭄ᬬᬗᬾᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶ᭞ᬫᬦᬸᬢᬸᬕ᭄ᬩᬋᬂᬲᬶᬮᬸᬗ᭄ᬮᬸᬂ᭞ᬫᬢᬶᬫᬾᬮᬦᬶᬦ᭄ᬲᭀᬫᬄ᭞ᬲᬸᬓᬵᬇᬥᭂᬧᬾᬗᬮᬗᬶᬦ᭄'
᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬗᬂᬲᬧᬜ᭄ᬚᬂᬫᬦᬥᬶᬚᬦ᭄ᬫᬵ᭚ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬩᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄᭞ᬫᬥᬹᬦᬾᬫᬲᬶᬄᬢᬺᬱ᭄ᬡᬳᬶᬦ᭄᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬢ᭄ᬯ
ᬭᬦᬾᬦᬾᬓᬸᬦᬵ᭞ᬓᬢᬸᬕ᭄ᬦᬄᬫᬸᬢᬂᬧᬢᬶ᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬵᬤᬤᬶᬫᬶᬃᬫᬶᬃ᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬇᬥᭂᬧ᭄‌ᬚᬚᭂᬄᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀ
ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬜᬶᬭᬶᬬᬂ᭞ᬫᬮᬵᬧᬕᬯᬾᬗᬸᬦᬶ᭞ᬦᬾᬦᬾᬚᬦᬶᬓᬾᬯᬮᬵᬩᬜᭂᬫᬦᬫᬵ᭚ᬤᭂᬩᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬄᬢ᭄ᬓᬾ
[ ᭔᭒ 42A]
ᬦ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬢᬓᬸᬢ᭄‌ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬩᬦᬶ᭞ᬫᬢᬶᬫᬫ᭄ᬩᭂᬮᬦᬶᬦ᭄ᬲᭀᬫᬄ᭞ᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬳᬸᬮᬄᬓ᭄ᬮᬶᬤᬶᬦ᭄᭞ᬩᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬩ
ᬋᬂᬫᬢᬶ᭞ᬧᬶᬢᬸᬯᬶᬜᬳ᭄ᬦᬸᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬓᬾᬯᬮᬵᬩ᭄ᬲᬶᬓ᭄‌ᬕᬶᬦ᭄ᬗᬂ᭞ᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬂᬇᬥᭂᬧᬾᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬲᭀᬫᬄᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀ
ᬫᬤᬦ᭄ᬧᬝᬶᬩ᭄ᬭᬢ᭄ᬣᬵ᭚ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬩᬜᬵᬫᬓᬭᭀᬦᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬩᬾᬮᬦᬶᬦ᭄ᬲᭀᬫᬳᬾᬫᬢᬶ᭞ᬇᬥ᭄ᬧᬾᬢᬓᬸᬢ᭄ᬮᬮᬸᬯᬂ᭞ᬢ
ᬦ᭄ᬧᬕᬯᬾᬩᬦᬶᬫᬢᬶ᭞ᬓᬾᬯᬮᬵᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬤᬶᬦᬶ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬚᬕᬢ᭄ᬮᬸᬳᬸᬂ᭞ᬤᭂᬮᬮᬶᬗᬘᭂᬧ᭄ᬲᬂᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄