Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/63

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭒ 62B]
᭖᭒
ᬯᬸᬳᬂ᭟ᬯᭂᬗᬶᬦᬾᬢᬦ᭄ᬓᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦᬾᬜ᭄ᬚᬶᬂ᭞ᬅᬃᬬ᭄ᬬᬤᭂᬫᬸᬂᬫᭂᬤᬮᬺᬓᭀ᭞ᬧᬗᬶᬭᬶᬗᬾᬲᬫᬶᬭᬯᬸᬄ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫ
ᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬫᭂᬢᬸᬭᬗ᭄ᬓᬶ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬭᬶᬂᬚᬗ᭄ᬕᬮ᭟ᬕᭂᬮᬲ᭄ᬭᬯᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬤᭂᬳ᭞ᬓᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭟ᬋᬓᬾᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬧᬓᭂᬫᬶᬢᬾᬭᬭᬶᬲ᭄ᬦᬢᬲᬂ᭞ᬅᬃ
ᬬ᭄ᬬᬤᭂᬫᬸᬂᬕᭂᬮᬶᬲᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬓᭀᬭᬶᬧᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬓᭂᬫᬶᬢ᭄᭞ᬫᬵᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬤᭂᬫᬸᬂᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄᭟ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞
ᬲ᭄ᬯᬾᬳᬶᬤᬢᬦ᭄ᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬤᬓᭀᬲᭂᬓᬦ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄᭞ᬫᬤ᭄ᬯᬾᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬳᬸᬓᬸᬤ᭄᭞ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬬᬸᬲᭂᬥᭂᬂᬳᬾᬫᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬮᬮᬶ
[᭖᭓ 63A]
ᬲ᭄᭞ᬲᬓᬾᬂᬧᬸᬭᬶᬳᬶᬤᬳᬶᬘᬮ᭄᭟ᬅᬃᬬ᭄ᬬᬤᭂᬫᬸᬂᬓᬗ᭄ᬕᭂᬓᬶᬂᬘᬶᬢ᭄ᬢ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬢᭂᬓᬧᬋᬓᬦ᭄ᬘᭂᬭᬶᬓ᭄᭞ᬦᬾᬘᬳᬶᬩᬦᬶᬓᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬫᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂ
ᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬯᭂᬓᬲᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬦᬕᬭᬓᭀᬭᬶᬧᬦ᭄᭟ᬅᬃᬬ᭄ᬬᬤᭂᬫᬸᬂᬧᬭᬩ᭄ᬢᬶᬬᬂ᭞ᬳᬸᬦᬶᬗᬂᬭᬶᬂᬤᬲᬂᬳᬚᬶ᭞ᬳᬶ
ᬧᬋᬓᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬓᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬧᬋᬓ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬩᭂᬮᬲᬶᬦ᭄᭞ᬘᬳᬶᬢᭂᬓᬫᬕᭀᬩᬲᬗᬄ᭟ᬳᬶᬩᭂᬮᬲᬶᬦ᭄ᬫ
ᬳᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬾᬯᬰ᭄ᬭᬶᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬢᬸᬭᬂᬧᬯᭂᬓᬲ᭄᭞ᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬫᬭᬶᬂᬦᬕᬭᬚᬗ᭄ᬕᬮ᭞ᬭᬯᬸᬄᬫᬭᬶᬓᬶ᭞