Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/92

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭑ 91B]
᭙᭑᭟
ᬲᬓᬶᬂᬯᬾᬭᬕ᭄ᬬᬚᬸᬫᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬩᭂᬥᬄᬓᬦᬶᬱ᭄ᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬧᬶ᭠ᬦᬓᬢᭀᬬᬧᬜᭂᬤᬸᬄ᭞ᬕᭂᬦᬶᬦᬾᬧᬘᬂᬫᬦᬶᬮᬧ᭄᭟ᬬᬧᬂᬫᬢᬶ᭞ᬲᬦᬄ
ᬩᬓᬢ᭄ᬦᬾᬩᬸᬯᬢᬂ᭟᭜᭟᭖᭒᭟ᬭᬾᬄᬪᭀᬬᬭᬵᬕᬯᬶᬱᬬ᭞ᬦᬾᬤᬤᬶᬢᬢᬸᬚᭀᬦ᭄ᬚᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬶᬬᬦ᭄ᬓᬦᬶᬰ᭄ᬭᬾᬬᬰᬦ᭄᭞ᬓᬉᬗ᭄ᬲᬶ
ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬯᬶᬓᬸ᭞ᬭᬾᬄᬤᬶᬢᬸᬚᬵᬢᬶᬦᬶᬂᬲᬸᬓ᭞ᬫᬸᬮᬸᬲ᭄ᬩᬺᬱᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬳᬦᬦ᭄ᬭᬲᬤᬸᬄᬓ᭟᭜᭟ᬩᬳᬦᬾᬓᬮᬶᬯᬢ᭄ᬢᬯᬄ᭞ᬕᬸᬫᬶᬲᬸ
ᬯᬸᬂᬢᭂᬓᬫᬶᬲᬶ᭞ᬫᬶᬲᬶᬳᭂᬫᭂᬤ᭄ᬢᬯᬭᬧᭂᬕᬢ᭄᭞ᬗᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬢᬦᬦᬢᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬤᬶᬤᬶᬤᬾᬯᬦ᭄ᬲᬸᬓ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬳᬶᬕᭂᬦᭂᬧ᭄ᬢ
[᭙᭒ 92A]
ᬓ᭄ᬧᬓᬸᬯᬂ᭟᭜᭟᭖᭔᭟ᬲᬲᬸᬯᬾᬦᬾᬫᬶᬲᬶᬮᭀᬪ᭞ᬳᬫᬸᬦᬶ᭠ᬓᬢᬸᬬᬸᬄᬗᬮᬶᬄ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬳᬶᬫᬭᬲᬓᬸᬯᬂ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬧᬮᬶᬂᬫᬶᬜ᭄ᬘᬃᬫᬶ᭠
ᬜ᭄ᬘᬸᬃ᭞ᬚᬵᬢᬶᬦᬾᬫᬯᬓ᭄ᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬢᭂᬧᬶ᭞ᬓ᭄ᬭᬄᬭᬮᬸᬲᬵᬯᬶᬃᬲᬵᬕᬭᬯᬾᬭ᭟᭜᭟᭖᭕᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬪᬷᬓ᭄ᬱᬸᬓ᭞ᬰ᭄ᬯᬮᬮᬶᬢᬓ
ᬋᬕᭂᬧ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬦᬾᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬲᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬓᬸᬦᬸᬲ᭄ᬲᬓᬶᬂᬲᬯᬸᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬦᬾᬫᬯᬓ᭄ᬫᭀᬤ᭄ᬭᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬕᬮᬶᬃ᭞ᬓᬮᬶᬲ᭄ᬢᬸᬯᬭᬓᬲ
ᬦ᭄ᬢᬸᬮᬦ᭄᭟᭜᭟᭖᭖᭟ᬭᬾᬄᬚᬵᬢᬶᬓ᭄ᬭᬶᬲᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬦᬾ ᬫᬓᭂᬚᬂᬮᬶᬮᬶᬄ᭞ᬲᬂᬓᬶᬢᬮᭀᬪᬅᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬫᬢᬶᬲᬤᬸᬭᬸᬂᬓᬲᬸᬬᬸᬓ᭄᭞ᬫᬾ᭠